Cách cấu hình Debian với nhiều địa chỉ IP

Cách cấu hình Debian với nhiều địa chỉ IP

Thông tin IP v4

Thông tin IP V6:

1. Ví dụ cho Debian 9 và 10.

Định cấu hình mạng công cộng với ba địa chỉ IPv4 công cộng và hai địa chỉ IPv6 công cộng.

/etc/network/interfaces:

auto lo
iface lo inet loopback

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.0.2.101
netmask 255.255.254.0
gateway 192.0.2.1
dns-nameservers 192.0.2.200
post-up ip route add 169.254.0.0/16 dev ens3

iface ens3 inet6 static
address 2001:db8:1000::100
netmask 64
up /sbin/ip -6 addr add dev ens3 2001:db8:1000::200
dns-nameservers 2001:db8:1000::1

auto ens3:1
iface ens3:1 inet static
address 192.0.2.102
netmask 255.255.255.255

auto ens3:2
iface ens3:2 inet static
address 192.0.2.103
netmask 255.255.255.255

# Private network 1
auto ens7
iface ens7 inet static
address 10.1.1.100
netmask 255.255.240.0
mtu 1450

# Private network 2
auto ens8
iface ens8 inet static
address 10.1.1.200
netmask 255.255.240.0
mtu 1450

Khởi động lại để kích hoạt thay đổi:

# systemctl restart networking.service

2. Ví dụ trên Debian 7 and 8

/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.0.2.101
netmask 255.255.254.0
gateway 192.0.2.1
dns-nameservers 192.0.2.200
post-up ip route add 169.254.0.0/16 dev eth0

iface eth0 inet6 static
address 2001:db8:1000::100
netmask 64
up /sbin/ip -6 addr add dev eth0 2001:db8:1000::200
dns-nameservers 2001:db8:1000::1

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.0.2.102
netmask 255.255.255.255

auto eth0:2
iface eth0:2 inet static
address 192.0.2.103
netmask 255.255.255.255

# Private network: net5eea3b295857e
auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.1.1.100
netmask 255.255.240.0
mtu 1450

# Private network: net5eea4e6f7f6c8
auto eth2
iface eth2 inet static
address 10.1.1.200
netmask 255.255.240.0
mtu 1450

Sau đó lệnh reboot lại

# systemctl restart networking.service

3. Nameservers

Xác minh nameserver ip v4, ip v6

/etc/resolv.conf

domain example.com
nameserver 2001:db8:1000::1
nameserver 192.0.2.200

 

 

Author Image
Ngô Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *