Cách thiết lập Wiki kiểu GitHub bằng Gollum trên Debian 10

Cách thiết lập Wiki kiểu GitHub bằng Gollum trên Debian 10

1. Gollum là gì?

Gollum là phần mềm wiki dựa trên Git được sử dụng làm phần phụ trợ của GitHub Wiki. Triển khai Gollum sẽ cho phép bạn lưu trữ hệ thống Wiki giống như GitHub trên máy chủ của bạn.

* Cần chuẩn bị:

  • Debian 10
  • Tạo một người dùng sudo có tên gollumuser

2. Cài đặt Gollum

Cài đặt gollum:

$ sudo apt install ruby ruby-dev cmake libssl-dev pkg-config build-essential zlib1g-dev libicu-dev git -y

Cài đặt Gollum với trình quản lý gói Ruby:

$ sudo gem install gollum

3. Thiết lập Gollum Wiki

Chuyển sang thư mục gollumuser.

$ cd ~

Tạo một thư mục cho wiki

$ mkdir my-wiki

Thay đổi thư mục wiki.

$ cd my-wiki

Tạo một kho git trong thư mục wiki.

$ git init

Start Gollum.

$ gollum

Lưu ý: Bạn có thể thoát Gollum bằng CTRL+ C.

4. Truy cập Gollum từ Web:

Trong khi Gollum đang chạy, hãy điều hướng bằng trình duyệt web đến địa chỉ IP của máy chủ của bạn tại cổng 4567. Ví dụ:
http://192.0.2.123:4567
Các trang bạn tạo được lưu ở định dạng Markdown dưới dạng tệp .md trong thư mục repo ~ / my-wiki git.

5. Tạo các trang Wiki từ CLI

Thoát Gollum bằng CTRL+ C, sau đó chuyển sang thư mục wiki:
$ cd ~/my-wiki
Tạo một tệp mới, page1.md
$ nano page1.md
Nhập một số nội dung.
Testing A B C D E F G
Lưu và thoát tệp, sau đó định cấu hình git với tên và email của bạn.
$ git config –global user.email “admin@example.com”
$ git config –global user.name “admin”
Hoàn tất các thay đổi của bạn.
$ git add page1.md
$ git commit -m “create page1”
Start Gollum.
$ gollum
Xem lại những thay đổi của bạn trong trình duyệt web. Ví dụ:

http://192.0.2.123:4567/golllum/latest_changes

OK như vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Image
Ngô Dũng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *