Hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên Debian 9

Hướng dẫn cách cài đặt Nginx trên Debian 9

Nginx là một máy chủ HTTP mã nguồn mở miễn phí và hiệu năng cao. Nó được sử dụng rộng rãi cho cân bằng tải, máy chủ proxy mail, máy chủ proxy TCP / UDP chung, nó cung cấp cấu hình proxy ngược, truyền tải trực tuyến và nhiều tính năng khác. Nó được thiết kế để phục vụ hiệu quả cả các trang web lưu lượng truy cập thấp và cao và nó là một lựa chọn rất phổ biến cho máy chủ web Apache. Nginx đang cấp nguồn cho rất nhiều trang web được tải nặng như Yandex, DropBox, NetFlix, WordPress.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Nginx trên Debian. Cài đặt Nginx trên máy chủ Debian là một nhiệm vụ rất dễ dàng, và nếu bạn cẩn thận làm theo tất cả các hướng dẫn được cung cấp dưới đây, bạn sẽ có máy chủ Nginx của bạn và chạy trong chưa đến 10 phút. Hướng dẫn này đã được viết và thử nghiệm trên Debian 9 VPS.

1. Đăng nhập thông qua SSH và cập nhật hệ thống

Trước khi chúng ta bắt đầu, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH thông qua tài khoản root

ssh root@IP_ADDRESS -p PORT_NUMBER

và thay thế “IP_ADDRESS” và “PORT_NUMBER” bằng địa chỉ IP máy chủ thực của bạn và số cổng SSH.

Hãy đảm bảo rằng máy chủ Debian của bạn đã được cập nhật bằng cách chạy lệnh sau:

apt-get update && sudo apt-get upgrade

Đây là mẫu đầu ra bạn sẽ nhận được:

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
libperl5.24 perl perl-base perl-modules-5.24
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7813 kB of archives.
After this operation, 9216 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 libperl5.24 amd64 5.24.1-3+deb9u3 [3527 kB]
Get:2 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 perl amd64 5.24.1-3+deb9u3 [219 kB]
Get:3 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 perl-base amd64 5.24.1-3+deb9u3 [1344 kB]
Get:4 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 perl-modules-5.24 all 5.24.1-3+deb9u3 [2723 kB]
Fetched 7813 kB in 0s (12.0 MB/s)
(Reading database ... 36668 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libperl5.24_5.24.1-3+deb9u3_amd64.deb ...
Unpacking libperl5.24:amd64 (5.24.1-3+deb9u3) over (5.24.1-3+deb9u2) ...
Preparing to unpack .../perl_5.24.1-3+deb9u3_amd64.deb ...
Unpacking perl (5.24.1-3+deb9u3) over (5.24.1-3+deb9u2) ...
Preparing to unpack .../perl-base_5.24.1-3+deb9u3_amd64.deb ...
Unpacking perl-base (5.24.1-3+deb9u3) over (5.24.1-3+deb9u2) ...
Setting up perl-base (5.24.1-3+deb9u3) ...
(Reading database ... 36668 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../perl-modules-5.24_5.24.1-3+deb9u3_all.deb ...
Unpacking perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u3) over (5.24.1-3+deb9u2) ...
Setting up perl-modules-5.24 (5.24.1-3+deb9u3) ...
Setting up libperl5.24:amd64 (5.24.1-3+deb9u3) ...
Setting up perl (5.24.1-3+deb9u3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...

2. Cài đặt Nginx trên Debian 9

Bạn có thể cài đặt Nginx từ kho chứa gói Debian. Đơn giản, hãy chạy lệnh sau để cài đặt Nginx trên máy chủ của bạn:

apt-get install nginx

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Reading package lists... Done
 Building dependency tree
 Reading state information... Done
 The following additional packages will be installed:
 libnginx-mod-http-auth-pam libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo libnginx-mod-http-geoip libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-subs-filter
 libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream nginx-common nginx-full
 Suggested packages:
 fcgiwrap nginx-doc
 The following NEW packages will be installed:
 libnginx-mod-http-auth-pam libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo libnginx-mod-http-geoip libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-subs-filter
 libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-stream nginx nginx-common nginx-full
 0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
 Need to get 0 B/1585 kB of archives.
 After this operation, 2865 kB of additional disk space will be used.
 Do you want to continue? [Y/n] y

Sau khi cài đặt xong, Nginx sẽ tự khởi động.
Để xác minh rằng Nginx thực sự đang chạy trên máy chủ của bạn, bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau:

systemctl status nginx

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2018-04-14 11:44:12 CDT; 4min 10s ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 6412 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 6409 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 6413 (nginx)
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─6413 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
├─6414 nginx: worker process
└─6415 nginx: worker process

3. Quản lý máy chủ Nginx của bạn

Có một vài lệnh hữu ích mà bạn có thể sử dụng để quản lý dịch vụ Nginx của mình.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng máy chủ Nginx của bạn được khởi động tự động khi khởi động lại máy chủ:

systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx

Trong trường hợp bạn muốn tắt tự động khởi động khi khởi động lại máy chủ, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

systemctl disable nginx

Để kiểm tra trạng thái của dịch vụ Nginx, hãy chạy lệnh sau:

systemctl status nginx

Để bắt đầu dịch vụ Nginx, bạn có thể sử dụng:

systemctl start nginx

Để ngừng dịch vụ Nginx, bạn có thể sử dụng:

systemctl stop nginx

Bạn có thể khởi động lại dịch vụ nginx với:

systemctl restart nginx

4. Cấu hình máy chủ web Nginx của bạn

Theo mặc định, cài đặt Nginx tạo thư mục gốc của máy chủ web tại vị trí sau / var / www / html /. 
Tệp cấu hình mặc định cho tệp này nằm ở vị trí sau: / etc / nginx / sites-enabled / default / .
Tệp cấu hình chính cho Nginx được đặt tại /etc/nginx/nginx.conf

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một khối máy chủ mới cho miền mới mydomain.com và đặt gốc document của nó thành /var/www/mydomain.com

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần tạo thư mục gốc của tài liệu bằng lệnh sau đây:

mkdir -p /var/www/mydomain.com

Tiếp theo, tạo tệp index.html bên trong thư mục này và thêm nội dung sau:

nano /var/www/mydomain.com/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>mydomain.com</title>
</head>
<body>
 <h1>Welcome to mydomain.com</h1>
 <p>This is a test for the mydomain.com server block.</p>
</body>
</html>

Tiếp theo, hãy tạo một khối máy chủ mới tại vị trí sau với:

nano /etc/nginx/sites-available/mydomain.com.conf

Và thêm nội dung sau:

server {
 listen 80;
 listen [::]:80;

server_name mydomain.com www.mydomain.com;

root /var/www/mydomain.com;
 index index.html;

location / {
 try_files $uri $uri/ =404;
 }
 }

Lưu các tập tin. Để kích hoạt khối máy chủ, bạn phải tạo một liên kết mềm với lệnh sau:

ln -s /etc/nginx/sites-available/mydomain.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/mydomain.com.conf

5. Xác minh cài đặt Nginx

Kiểm tra cấu hình nginx và khởi động lại nginx của bạn với:

nginx -t
systemctl restart nginx

Nếu mọi thứ được thiết lập đúng theo hướng dẫn, bây giờ bạn có thể mở mydomain.com trong trình duyệt của mình và xem khối máy chủ mydomain.com mà bạn đã tạo trước đây.

Sau bước này Nginx đã được cài đặt và cấu hình thành công trên máy chủ Debian 9 của bạn.

PS . Nếu bạn thích bài viết này về cách cài đặt và cấu hình Nginx trên Debian 9, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *