Hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên CentOS 7

Apache Maven là công cụ miễn phí dùng để quản lý và thiết lập tự động 1 dự án phần mềm dựa trên mã nguồn mở java. Maven cho phép người dùng dễ dàng lưu trữ tài liệu, tạo các báo cáo và tài liệu từ một mẩu thông tin trung tâm. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt Apache Maven 3.5 trên  CentOS 7.

Dưới đây là một số tính năng chính của Apache Maven:
– Thiết lập dự án đơn giản theo thực tiễn tốt nhất
– Quản lý phụ thuộc cao
– Có thể mở rộng với nhiều plugin được viết bằng Java hoặc các ngôn ngữ kịch bản khác
– Xây dựng dựa trên mô hình

Và trong phiên bản mới nhất của Maven 3.5, có rất nhiều bản sửa lỗi và những thay đổi quan trọng như:
– ANSI colors được thêm vào giao diện điều khiển
– Cố định một số lỗi trong các tập lệnh MVN về không gian, trích dẫn và các ký tự đặc biệt.
– Chuyển đổi từ Eether Eether sang Trình giải thuật nhân tạo Maven
– và nhiều hơn nữa.

Cập nhật hệ thống

Để bắt đầu với cài đặt Maven, đăng nhập vào máy chủ CentOS 7 của bạn thông qua SSH bằng tài khoản root

ssh root @ IP _adress -p port_number

và thực hiện cập nhật hệ thống đầy đủ bằng cách gõ lệnh sau đây

yum -y update

Cài đặt Java 8

Maven là ứng dụng dựa trên java, do vậy phải cài đặt Java trên máy chủ. Java phiên bản 1.7 trở lên là bắt buộc. Chúng tôi sẽ cài đặt Java 8

yum install -y java-1.8.0-openjdk-devel

Lệnh này sẽ cài đặt Java 8 và tất cả các phụ thuộc cần thiết.

Sau khi cài đặt, chạy lệnh sau kiểm tra phiên bản đã cài đặt

java -version

openjdk version "1.8.0_161"
 OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_161-b14)
 OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.161-b14, mixed mode)

Cài đặt và cấu hình Maven 3.5

Cài đặt Apache Maven là một quá trình đơn giản. Truy cập vào trang web chính thức của họ và tải về các arhive của phiên bản mong muốn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Apache Maven version 3.5.3

wget http://mirrors.sonic.net/apache/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.zip

Giải nén tệp nén zip đã tải xuống

yum -y install unzip
cd /opt
unzip apache-maven-3.5.3-bin.zip

Đổi tên thư mục vừa được tạo và xóa các kho lưu trữ đã tải xuống

mv apache-maven-3.5.3 maven
rm -f apache-maven-3.5.3-bin.zip

Chúng tôi đã tải về phiên bản biên dịch trước của Apache Maven, vì vậy chúng ta phải đặt các biến môi trường. Tạo tệp sau

nano /etc/profile.d/maven.sh
export PATH = / opt / maven / bin: $ {PATH}

Lưu tập tin và tải các biến môi trường trong trình bao hiện tại.

Với bước này, Apache Maven cần được cài đặt và cấu hình thành công trên CentOS 7 VPS của bạn. Chạy lệnh sau để xác nhận

mvn -version

và bạn sẽ nhận được đầu ra sau đây

Apache Maven 3.5.3 (3383c37e1f9e9b3bc3df5050c29c8aff9f295297; 2018-02-24T13:49:05-06:00)
Maven home: /opt/maven
Java version: 1.8.0_161, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.161-0.b14.el7_4.x86_64/jre
Default locale: en_GB, platform encoding: UTF-8

Cài đặt Apache Maven từ kho

Apache Maven cũng có thể được cài đặt bằng cách thêm kho lưu trữ của nó vào máy chủ. Xin lưu ý rằng điều này sẽ không cài đặt phiên bản mới nhất Tải về kho chính thức của nó

wget http://repos.fedorapeople.org/repos/dchen/apache-maven/epel-apache-maven.repo -O /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sed -i s/\$releasever/6/g /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo

và cài đặt Maven với trình quản lý gói yum

yum install -y apache-maven

và kiểm tra phiên bản đã cài đặt

mvn -v

PS. Nếu bạn thích bài đăng này trên Làm thế nào để Cài đặt Maven trên CentOS 7, xin vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái hoặc đơn giản chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *