Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên VPS Debian 9

0

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt MongoDB trên Debian 9. MongoDB là một cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu NoSQL miễn phí và là một mã nguồn mở. Nó lưu trữ tất cả dữ liệu trong các tài liệu sử dụng định dạng JSON (BSON) làm cho dữ liệu trở nên linh hoạt cao. MongoDB có cả phiên bản Community và Enterprise. Phiên bản Enterprise cung cấp các tính năng quản trị, xác thực và giám sát bổ sung. Bản cộng đồng là bản phát hành miễn phí và mã nguồn mở của MongoDB và chúng tôi sẽ cài đặt nó trong hướng dẫn này trên một Debiab 9 VPS .

Một số tính năng chính của MongoDB được liệt kê dưới đây:
– Độ ổn định dữ liệu hiệu suất cao
– Có thể được sử dụng như một kho lưu trữ tệp
– Hỗ trợ Ngôn ngữ truy vấn phong phú
– Tính khả dụng cao
– Khả năng truy vấn sâu.
– Khả năng mở rộng ngang
– Hỗ trợ nhiều lưu trữ Bạn có thể sử dụng Công cụ lưu trữ WiredTiger và MMAPv1

Điều kiện cầm

– Debian 9 VPS – 64bit – MongoDB chỉ cung cấp các gói cho các bản dựng 64-bit của Debian 9.
– Truy cập SSH với các đặc quyền root.

Đăng nhập vào máy chủ và cập nhật hệ thống

Đăng nhập vào Debian 9 VPS của bạn qua SSH với tư cách người dùng root

ssh root@IP_Address -p Port_number

và trước khi chúng tôi bắt đầu cài đặt MongoDB, hãy đảm bảo rằng tất cả các gói đã cài đặt được cập nhật lên phiên bản mới nhất hiện có

apt update && apt update

Thêm kho lưu trữ chính thức của MongoDB

MongoDB có thể được cài đặt từ kho lưu trữ Debian 9 chính thức, nhưng gói này không được nhóm MongoDB duy trì và nó không phải là một bản phát hành chính thức của MongoDB. Vì vậy, để cài đặt gói MongoDB chính thức luôn được cập nhật, chúng ta cần thêm kho lưu trữ MongoDB vào máy chủ. Trước hết, chúng ta sẽ nhập khóa công khai MongoDB, để đảm bảo tính nhất quán của gói và tính xác thực. Chạy lệnh sau

apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4

Đầu ra:

Executing: /tmp/apt-key-gpghome.BvSKWq7GUg/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4
gpg: key 68818C72E52529D4: public key "MongoDB 4.0 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1

Bước tiếp theo là thêm kho lưu trữ bằng cách tạo tệp ‘/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list’ bằng cách sử dụng lệnh sau:

echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian stretch/mongodb-org/4.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list

Khi kho lưu trữ được thêm vào, hãy cập nhật cơ sở dữ liệu gói cục bộ

apt update

Cài đặt MongoDB trên Debian 9

Chúng tôi đã thêm kho lưu trữ MongoDB chính thức vào Debian 9 VPS của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẵn sàng bắt đầu cài đặt phiên bản MongoDB mới nhất bằng cách thực hiện lệnh sau trên máy chủ

apt -y install mongodb-org

Kiểm tra phiên bản MongoDB đã được cài đặt trên máy chủ

mongo -version

Đầu ra:

MongoDB shell version v4.0.0
git version: 3b07af3d4f471ae89e8186d33bbb1d5259597d51
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
allocator: tcmalloc
modules: none
build environment:
 distmod: debian92
 distarch: x86_64
 target_arch: x86_64

Khi đó chúng tôi đã cài đặt thành công phiên bản MongoDB 4.0.0 mà tại thời điểm viết bài này là bản phát hành ổn định mới nhất.

Bạn cũng có thể cài đặt bất kỳ phiên bản MongoDB cụ thể nào mà bạn cần. Nếu bạn cần một phiên bản MongoDB cũ hơn, ví dụ 3.0.12 bạn có thể cài đặt nó bằng cách thực hiện lệnh sau đây.

sudo apt-get install -y mongodb-org = 3.0.12 mongodb-org-server = 3.0.12 mongodb-org-shell = 3.0.12 mongodb-org-mongos = 3.0.12 mongodb-org-tools = 3.0.12

Xin lưu ý rằng phiên bản MongoDB bạn đã chỉ định và cài đặt trên máy chủ sẽ được tự động nâng cấp khi phiên bản mới được phát hành. Để ngăn chặn điều này, chúng tôi sẽ đưa gói vào “giữ”. Bằng cách này, gói MongoDB không thể được cài đặt, nâng cấp hoặc loại bỏ cho đến khi dấu giữ được loại bỏ. Bạn có thể đạt được điều này phát hành các lệnh sau

echo "mongodb-org hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "mongodb-org-server hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "mongodb-org-shell hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "mongodb-org-mongos hold" | sudo dpkg --set-selections
echo "mongodb-org-tools hold" | sudo dpkg --set-selections

Khi MongoDB được cài đặt, hãy khởi động dịch vụ

service mongod start

và xác minh rằng quá trình mongod đang chạy

serive mongod status

Đầu ra:

● mongod.service - MongoDB Database Server
 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mongod.service; disabled; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Tue 2018-07-17 11:51:26 CDT; 21s ago
 Docs: https://docs.mongodb.org/manual
 Main PID: 21205 (mongod)
 CGroup: /system.slice/mongod.service
 └─21205 /usr/bin/mongod --config /etc/mongod.conf

Và MongoDB được cài đặt và chạy thành công trên Debian 9 VPS của bạn. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách sử dụng MongoDB, vui lòng kiểm tra tài liệu chính thức của họ.


 

PS. Nếu bạn thích bài viết này về Làm thế nào để cài đặt MongoDB trên Debian 9 VPS, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút dưới đây hoặc đơn giản là để lại một bình luận trong phần bình luận. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *