Hướng dẫn cài đặt Moodle trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Moodle trên CentOS 7

Moodle là một hệ thống quản lý học tập nguồn mở phổ biến (LMS) được viết bằng PHP. Nó được xây dựng để giúp các nhà giáo dục dễ dàng tạo ra các khóa học trực tuyến chất lượng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Moodle trên  CentOS 7 .

Yêu cầu về Moodle

Để chạy Moodle trên máy chủ CentOS 7, bạn cần các yêu cầu sau được cài đặt sẵn:

 • Máy chủ web: Apache> = 2.0 được biên dịch với mô đun mod_rewrite hoặc Nginx
 • PHP> = PHP 7.0 hoặc cao hơn được khuyến nghị, với các phần mở rộng PHP sau được kích hoạt: intl, Zip, XMLRPC, Soap và opcache
 • MySQL 5.5.31 hoặc mới hơn, MariaDB 5.5.31 hoặc mới hơn hoặc PostgreSQL 9.3 hoặc mới hơn được cài đặt trên máy chủ ảo CentOS của bạn
 • CentOS 7 VPS đã bật quyền truy cập root.

1. Đăng nhập thông qua SSH

Đăng nhập vào CentOS 7 VPS của bạn qua ssh với tư cách người dùng root

ssh roo@IP_Address -p Port_number

2. Cập nhật tất cả các gói

Khi bạn đã đăng nhập vào máy chủ, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo rằng tất cả các gói đã cài đặt đều được cập nhật

yum clean all
yum update

3. Cài đặt LAMP stack

Như đã đề cập trong phần yêu cầu của hướng dẫn, một ngăn xếp LAMP (Apache, MySQL / MariaDB và PHP) là bắt buộc để chạy Moodle trên máy chủ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc cài đặt máy chủ web Apache

yum -y install httpd

Khởi động máy chủ web Apache và cho phép nó khởi động khi khởi động máy chủ

systemctl enable httpd

PHP phiên bản 7.1 không có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7 mặc định, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng kho lưu trữ Remi.

Để cài đặt và cho phép cả kho EPEL và Remi chạy các lệnh sau:

yum cài đặt epel-release
rpm -Uhv https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum-config-manager - có thể truy cập remi-php71

Cài đặt PHP 7.1 và tất cả các mô-đun PHP cần thiết bằng cách sử dụng lệnh sau:

yum install php php-common php-intl php-zip php-soap php-xmlrpc php-opcache php-mbstring php-gd php-curl php-mysql php-xml

Trong quá trình cài đặt, trình quản lý gói yum sẽ nhắc bạn cài đặt khóa Remi GPG Signing. Chấp nhận khóa bằng cách nhập ‘y’ và trình quản lý gói sẽ cài đặt tất cả các phần mở rộng PHP cần thiết.

Để hoàn thành cài đặt LAMP, hãy cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB bằng cách sử dụng lệnh sau:

yum -y install mariadb mariadb-server

Khởi động dịch vụ MariaDB và thiết lập nó để bắt đầu khởi động lại

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

Chạy tập lệnh sau cài đặt ‘mysql_secure_installation’ được MariaDB cung cấp để tăng cường bảo mật cho máy chủ cơ sở dữ liệu và thiết lập mật khẩu gốc. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

Set root password? [Y/n] Y
Remove anonymous users? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

4. Cài đặt Moodle trên CentOS 7

Moodle không có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7 chính thức, vì vậy chúng tôi sẽ phải tải phiên bản ổn định mới nhất từ ​​trang web chính thức tại https://download.moodle.org/releases/latest/ và giải nén kho lưu trữ Moodle vào một thư mục trên máy chủ bằng cách thực hiện các lệnh sau:

cd /opt
wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable35/moodle-latest-35.tgz -O moodle-latest.tgz
tar -xvzf moodle-latest.tgz
mv /opt/moodle/ /var/www/html/moodle/

Điều này sẽ tạo một thư mục mới có tên ‘moodle’ chứa các tệp và thư mục cần thiết.
Thay đổi quyền sở hữu của thư mục / var / www / html /:

chown -R apache: apache / var / www / html /

5. Cấu hình Apache để phục vụ Moodle

Tạo một tệp cấu hình Apache mới và thêm các nội dung sau vào tệp /etc/httpd/conf.d/moodle.conf bằng vi hoặc trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn:

# vi /etc/httpd/conf.d/moodle.conf

Thêm các dòng sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@your-domain.com
DocumentRoot /var/www/html/moodle
ServerName your-domain.com
ServerAlias www.your-domain.com

Alias /moodle “/var/www/html/moodle/”
<Directory /var/www/html/moodle/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All

</Directory>

ErrorLog /var/log/httpd/moodle-error_log
CustomLog /var/log/httpd/moodle-access_log common
</VirtualHost>

Lưu các thay đổi và khởi động lại máy chủ web Apache để các thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart httpd

6. Tạo một cơ sở dữ liệu MariaDB cho Moodle

Đăng nhập vào MariaDB bằng tài khoản gốc:

# mysql -u root -p

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu MariaDB cho Moodle bằng cách sử dụng truy vấn sau đây:

mysql> CREATE DATABASE moodledb;

Thêm một người dùng riêng cho Moodle sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON moodledb.* to 'moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY '5tr0ng_Pa55w0rd';

Thực hiện lệnh sau để áp dụng các đặc quyền mà chúng ta đã thiết lập:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Bây giờ chúng ta có thể thoát khỏi phiên MariaDB:

mysql> quit

Chỉnh sửa tệp cấu hình MariaDB (/etc/my.cnf.d/server.cnf) và thêm các dòng sau:

[client]
default-character-set = utf8mb4

[mysqld]
innodb_file_format = Barracuda
innodb_file_per_table = 1
innodb_large_prefix
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake

[mysql]
default-character-set = utf8mb4

Khởi động lại dịch vụ MariaDB để các thay đổi có hiệu lực

service mariadb restart

Bây giờ bạn có thể mở trình duyệt web và truy cập ứng dụng Moodle tại http://your-domain.com

Từ đây, bạn có thể hoàn tất thiết lập bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 • Chọn ngôn ngữ để cài đặt Moodle.
 • Xác nhận địa chỉ trang web, thư mục Moodle và thư mục dữ liệu.
 • Chọn một trình điều khiển cơ sở dữ liệu (cải thiện MySQL hoặc MariaDB).
 • Nhập các thiết lập cơ sở dữ liệu: localhost hoặc 127.0.0.1 làm máy chủ cơ sở dữ liệu, sau đó nhập tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu, cổng cơ sở dữ liệu (3306) và một khi bạn đã điền vào biểu mẫu, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 • Chỉnh sửa tập tin cấu hình /var/www/html/moodle/config.php và thay thế ‘mysqli’ bằng ‘mariadb’.
 • Moodle sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng máy chủ của bạn đáp ứng các yêu cầu Moodle. Nếu mọi thứ đều OK, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 • Nhập tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email cho tài khoản người dùng của quản trị viên.
 • Hoàn thành đăng ký với Moodle.net.moodle

Vậy đó, bây giờ bạn đã cài đặt thành công Moodle trên máy chủ CentOS 7 của bạn.

PS . Nếu bạn thích bài viết này về cách cài đặt và cấu hình Moodle trên một CentOS VPS, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái hoặc đơn giản là để lại câu

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *