Hướng dẫn cài đặt NextCloud 13 trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt NextCloud 13 trên Ubuntu 16.04

NextCloud là một trong những ứng dụng mã nguồn mở dùng để chia sẻ và chia sẻ tập tin tự do và miễn phí phổ biến nhất hiện nay. Bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ các tập tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, hình ảnh, âm nhạc và nhiều hơn nữa. Nó còn cho phép bạn truy cập vào chúng hoặc chia sẻ chúng với bạn bè của bạn bất cứ lúc nào. Nó là một thay thế phổ biến cho một ứng dụng lưu trữ file được sử dụng rộng rãi khác gọi là ownCloud.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt NextCloud 13 trên  16.04 VPS Ubuntu .

Yêu cầu

Trước khi chúng tôi bắt đầu với việc cài đặt một vài yêu cầu phải được đáp ứng:

– SSH truy cập vào máy chủ của bạn. Bạn sẽ cần để có thể kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH .

– LAMP stack bao gồm Linux, máy chủ web Apache, máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB, và PHP 7.0, 7.1 hoặc 7.2.

Bạn cũng nên bảo vệ NextCloud bằng chứng chỉ SSL.

1. Đăng nhập qua SSH và cập nhật hệ thống của bạn

Trước tiên, bạn cần phải đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH thông qua tài khoản root:

ssh root @ IP _ADDRESS -p PORT_NUMBER

đảm bảo rằng bạn thay thế “IP_ADDRESS” và “PORT_NUMBER” bằng địa chỉ IP máy chủ thực tế của bạn và port SSH.

Sau khi bạn đăng nhập, hãy đảm bảo rằng máy chủ Ubuntu 16.04 của bạn được cập nhật bằng cách chạy các lệnh sau:

apt-get update
apt-get upgrade

2. Cài đặt Apache

Chạy lệnh sau để cài đặt Apache trên máy chủ của bạn:

apt-get install apache2

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể cho phép dịch vụ được khởi động tự động khi khởi động hệ thống với:

systemctl enable apache2

Bạn có thể xác minh nếu máy chủ Apache đang chạy, với lệnh sau:

systemctl status apache2

3. Cài đặt PHP 7.0

Để cài đặt PHP 7 cùng với tất cả các module bổ sung theo yêu cầu của NextCloud, hãy chạy lệnh sau:

apt-get install php7.0 libapache2-mod-php7.0 php7.0-common php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-mbstring php7.0-intl php7.0-mcrypt php-imagick php7.0-xml php7.0-zip

4. Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và tạo một cơ sở dữ liệu

Tiếp theo, chúng ta cần phải cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Để thực hiện việc này, chỉ cần chạy lệnh sau:

apt-get install mysql-server

Bây giờ bạn có thể bắt đầu máy chủ cơ sở dữ liệu và cho phép nó tự động khởi động khi khởi động, với các lệnh sau ::

systemctl start mysql
systemctl enable mysql

Bạn cũng có thể chạy tập lệnh mysql_secure_installation để làm tăng bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL của bạn:

mysql_secure_installation

Sau khi bạn đã trả lời tất cả các câu hỏi bạn có thể tiếp tục và đăng nhập vào MySQL với tài khoản root của bạn, với lệnh sau đây:

mysql -u root -p

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới cho cài đặt NextCloud của bạn, hãy chạy các lệnh sau:

CREATE DATABASE nextcloud_db;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.* TO 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Đảm bảo thay thế “PASSWORD” bằng mật khẩu thật sự, mạnh mẽ.

5. Cài đặt NextClould

Môi trường hosting của chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi cũng đã tạo một cơ sở dữ liệu mới. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện cài đặt NextClould.

Chạy các lệnh sau đây để tải xuống và giải nén các tập tin cài đặt NextCloud 13 mới nhất:

cd /var/www
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-13.zip
unzip latest-13.zip
chown -R www-data:www-data nextcloud
rm latest-13.zip

6. Thiết lập Apache Virtual Host

Để truy cập cài đặt NextCloud của bạn với tên miền của bạn, bạn sẽ cần phải tạo tệp cấu hình máy chủ ảo Apache. Bạn có thể tạo ra điều này với trình soạn thảo văn bản nano:

nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Bây giờ nhập các thông tin sau vào tập tin:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@yourdomain.com
 DocumentRoot /var/www/nextcloud
 ServerName yourdomain.com
 ServerAlias www.yourdomain.com

Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
 <Directory /var/www/nextcloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All

<IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
 </Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud-error_log
 CustomLog /var/log/apache2/nextcloud-access_log common
 </VirtualHost>

Sau đó, chúng ta cần kích hoạt file virtual host bằng lệnh sau:

ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf

Ngoài ra, chúng ta cần đảm bảo rằng các mods apache sau đây cũng được kích hoạt:

a2enmod rewrite headers env dir mime

Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web Apache:

systemctl restart apache2

7. Hoàn thành việc cài đặt NextClould qua trình duyệt Web

Bây giờ bạn có thể truy cập http://yourdomain.com (hoặc http: // YOUR_IP_ADDRESS ) và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt NextCloud.

Bạn sẽ cần phải tạo tài khoản người dùng quản trị bằng cách chọn tên người dùng và mật khẩu của riêng bạn. Trong phần “Storage & Database”, nhập thông tin của cơ sở dữ liệu mà chúng tôi đã tạo ra trước đó và nhấp vào “Finish Setup”.

Và NextCloud đã được cài đặt thành công và bạn có thể đăng nhập bằng các thông tin đăng nhập của người dùng quản trị của bạn.

 

PS . Nếu bạn thích bài đăng này, về Cách cài đặt NextCloud 13 trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *