Hướng dẫn cài đặt PHP 7.1 trên Ubuntu 16.04 với Nginx

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.1 trên Ubuntu 16.04 với Nginx

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt PHP 7.1 với Nginx trên Ubuntu 16.04. PHP 7.1 đi kèm với nhiều tính năng và cải tiến mới và kết quả là nhiều nhà phát triển đang sử dụng nó cho các dự án của họ. Cài đặt PHP 7.1 với Nginx trên Ubuntu 16.04 VPS, là một công việc dễ dàng, chỉ cần làm theo các bước dưới đây và bạn nên làm nó hoàn thành trong vài phút.

cài đặt PHP 7.1 trên Ubuntu 16.04

Bước 1: Bật PPA

Trước tiên, hãy kết nối với VPS Linux của bạn qua SSH và bật PPA của Ondrej:

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Bước 2: Cài đặt PHP 7.1

Một khi bạn kích hoạt PPA, bạn có thể tiến hành và cài đặt PHP 7.1 sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install php7.1

Bước 3: Tìm kiếm và cài đặt PHP 7.1 mô-đun cụ thể

Điều này cũng sẽ cài đặt các phụ thuộc yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cài đặt PHP7.1 mô-đun cụ thể, bạn có thể tìm kiếm nếu nó có sẵn bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

sudo apt-cache search php7.1

Bước 4: Cài đặt các mô đun được sử dụng phổ biến nhất

Để cài đặt PHP7.1 thì có một số modul cần cài theo, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get install php7.1 php7.1-cli php7.1-common php7.1-json php7.1-opcache php7.1-mysql php7.1-mbstring php7.1-mcrypt php7.1-zip php7.1-fpm

Bước 5: Định cấu hình tệp php.ini

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn cần chỉnh sửa tệp php.ini. Tìm tệp cấu hình:

php --ini |grep Loaded
Loaded Configuration File: /etc/php/7.1/cli/php.ini

Chỉnh sửa tệp bằng trình chỉnh sửa văn bản ưa thích của bạn:

sudo nano /etc/php/7.1/cli/php.ini

Thực hiện các thay đổi sau:

cgi.fix_pathinfo = 0

Sau đó, khởi động lại dịch vụ PHP-FPM:

sudo systemctl restart php7.1-fpm.service

Bước 6: Cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Cài đặt Nginx trên Ubuntu VPS rất dễ dàng. Chạy lệnh sau để cài đặt nó:

sudo apt-get install nginx

Tạo khối máy chủ ảo Nginx cho tên miền của bạn:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/example.com

Dán nội dung sau:

server {
 listen 80;
 server_name example.com www.example.com;
 root /var/www/example.com;
 index index.php;

location / {
 try_files $uri $uri/ =404;
 }

location ~ \.php$ {
 fastcgi_pass unix:/run/php/php7.1-fpm.sock;
 include snippets/fastcgi-php.conf;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 }

location ~ /\.ht {
 deny all;
 }
 }

Tất nhiên, bạn nên thay thế example.com bằng tên miền thực của mình. Lưu và đóng tập tin. Để kích hoạt khối máy chủ trong Nginx, bạn cần phải tạo một liên kết tượng trưng tới site-enabled. Sử dụng lệnh sau đây để tạo liên kết tượng trưng:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/example.com

Kiểm tra nếu có lỗi với cấu hình:

sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successfulg

Nếu cú ​​pháp là OK và không có lỗi bạn có thể khởi động lại Nginx.

sudo systemctl restart nginx.service

Kích hoạt Nginx và PHP-FPM trên khởi động hệ thống:

sudo systemctl enable nginx.service
sudo systemctl enable php7.1-fpm.service

 

 

PS. Nếu bạn thích bài đăng này, về cách cài đặt PHP 7.1 với Nginx trên Ubuntu 16.04, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *