Hướng dẫn cài đặt Redmine trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Redmine trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Redmine trên CentOS 7. Redmine là một phần mềm theo dõi vấn đề mã nguồn mở và miễn phí thường được ứng dụng quản lý dự án dựa trên web. Redmine được xây dựng trên Ruby on Rails. Hướng dẫn này cũng nên làm việc trên các hệ thống Linux VPS khác nhưng đã được thử nghiệm và viết cho CentOS 7 VPS

. Hãy bắt đầu cài đặt Redmine trên máy chủ CentOS 7 của bạn.

Làm thế nào để cài đặt Redmine trên Ubuntu 16.04?

1. Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết

yum update
yum install curl zlib-devel curl-devel openssl-devel httpd-devel apr-devel apr-util-devel mysql-devel ftp wget ImageMagick-devel gcc-c++ patch readline readline-devel zlib libyaml-devel libffi-devel make bzip2 autoconf automake libtool bison subversion sqlite-devel

2. Cài đặt MariaDB

Để cài đặt gói MariaDB, chạy:

yum install mariadb-server

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để bảo đảm cài đặt của bạn:

mysql_secure_installation

Tiếp theo, chúng ta cần phải tạo một cơ sở dữ liệu cho việc cài đặt Redmine:

mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'redmine_passwd';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> \q

3. Tạo người dùng mới

Tạo một người dùng hệ thống mới cho Redmine.

sudo adduser --home /opt/redmine --shell /bin/bash --gecos 'Redmine application' redmine
sudo install -d -m 755 -o redmine -g redmine /opt/redmine

Chuyển sang người dùng redmine mới:

sudo su - redmine

4. Cài đặt Ruby bằng RVM

curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg --import -
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Để bắt đầu sử dụng RVM, hãy chạy các lệnh sau:

source ~/.rvm/scripts/rvm
rvm --default use ruby

Để xác minh mọi thứ được thực hiện đúng, hãy sử dụng lệnh ruby --version.
Đầu ra sẽ hiển thị tương tự như sau:

ruby --version
ruby 2.4.1p111 (2017-03-22 revision 58053) [x86_64-linux]

5. Cài đặt Redmine

Các lệnh sau sẽ kiểm tra mã nguồn Redmine vào thư mục  $HOME/redminevà tạo các thư mục cần thiết.

cd && svn co http://svn.redmine.org/redmine/branches/3.4-stable redmine

mkdir -p ./redmine/tmp/pids ./redmine/public/plugin_assets

Cấu hình cài đặt cơ sở dữ liệu:

cp ./redmine/config/configuration.yml.example ./redmine/config/configuration.yml
cp ./redmine/config/database.yml.example ./redmine/config/database.yml

Mở tệpdatabase.yml và cập nhật tên người dùng / mật khẩu

vim nsno
production:
 adapter: mysql2
 database: redmine
 host: localhost
 username: redmine
 password: "redmine_passwd"
 encoding: utf8

6. Cài đặt Gems

cd /opt/redmine/redmine
echo "gem 'puma'" >> Gemfile.local
echo "gem: --no-ri --no-rdoc" >> ~/.gemrc 
gem install bundler
bundle install --without development test postgresql sqlite

7. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

rake generate_secret_token
RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production REDMINE_LANG=en rake redmine:load_default_data

8. Cấu hình Puma

Tạo một tệp cấu hình mới như sau:

vim ./redmine/config/puma.rb

#! / usr / bin / env puma
application_path = '/opt/redmine/redmine'
directory application_path
environment 'production'
daemonize true
pidfile "#{application_path}/tmp/pids/puma.pid"
state_path "#{application_path}/tmp/pids/puma.state"
stdout_redirect "#{application_path}/log/puma.stdout.log", "#{application_path}/log/puma.stderr.log"
bind "tcp://0.0.0.0:9000"

9. Bắt đầu Puma

Bắt đầu máy chủ puma với:

cd /opt/redmine/redmine/ && bundle exec puma --config config/puma.rb

Đầu ra nên thường hiển thị như sau:

Puma starting in single mode...
* Version 3.11.2 (ruby 2.4.1-p111), codename: Love Song
* Min threads: 0, max threads: 16
* Environment: production
* Daemonizing...

Cuối cùng, bạn có thể bắt đầu trình duyệt của bạn và truy cập vào cài đặt Redmine mới tại: http://IP_ADDRESS:9000

Đó là nó. Bạn đã cài đặt thành công Redmine trên Ubuntu VPS. Để biết thêm thông tin về Redmine, vui lòng tham khảo trang web Redmine .

PS . Nếu bạn thích bài đăng này, về Cách cài đặt Redmine trên CentOS 7, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ cần để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *