Hướng dẫn cài đặt Ruby trên VPS Ubuntu 18.04 

Hướng dẫn cài đặt Ruby trên VPS Ubuntu 18.04 

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Ruby trên VPS Ubuntu 18.04 .

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, năng động, nguồn mở, tập trung vào sự đơn giản và năng suất. Nó được biết đến với việc sử dụng nó trong khung Ruby on Rails.

Cài đặt Ruby là một nhiệm vụ dễ dàng và không mất quá 10 phút. Hãy bắt đầu với việc cài đặt.

Phương pháp 1: Cài đặt Ruby với RVM

Trước khi bắt đầu, bạn cần đăng nhập vào máy chủ của mình trước. Bạn sẽ cần phải đăng nhập như tài khoản root hoặc người dùng có quyền sudo.

LƯU Ý:  Phương pháp này, mặc dù không phải là nhanh nhất, sẽ giúp bạn có phiên bản mới nhất của Ruby (cũng như mọi phiên bản cụ thể) được cài đặt trên máy chủ của bạn. Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ nhiều phiên bản Ruby hơn, thì cài đặt bằng Phương pháp 2 (tiếp tục trong hướng dẫn) có thể là cách tốt hơn, vì nó nhanh hơn.

RVM là một công cụ dòng lệnh giúp bạn cài đặt, quản lý và làm việc với nhiều phiên bản Ruby.

Các gói sau được yêu cầu để cài đặt Ruby với RVM và xây dựng các viên ngọc Ruby trên máy chủ Ubuntu của bạn. Chạy lệnh này để cài đặt chúng:

sudo apt-get install curl gnupg gnupg2 build-essential libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev

Khi các gói đó được cài đặt, hãy cài đặt các khóa GPG RVM:

 sudo gpg2 --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB

Đầu ra lệnh sẽ trông như thế này:

gpg: key 105BD0E739499BDB: 5 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 105BD0E739499BDB: public key "Piotr Kuczynski <piotr.kuczynski@gmail.com>" imported
gpg: key 3804BB82D39DC0E3: 103 signatures not checked due to missing keys
gpg: key 3804BB82D39DC0E3: "Michal Papis (RVM signing) <mpapis@gmail.com>" not changed
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 2
gpg:        imported: 1
gpg:       unchanged: 1

Cài đặt RVM bằng cách chạy lệnh sau:

curl -sSL https://get.rvm.io | sudo bash -s stable

Khi RVM được cài đặt, bạn sẽ thấy đầu ra sau:

Downloading https://github.com/rvm/rvm/archive/1.29.7.tar.gz
Downloading https://github.com/rvm/rvm/releases/download/1.29.7/1.29.7.tar.gz.asc
gpg: Signature made Thu 03 Jan 2019 04:01:48 PM CST
gpg:        using RSA key 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
gpg: Good signature from "Piotr Kuczynski <piotr.kuczynski@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 7D2B AF1C F37B 13E2 069D 6956 105B D0E7 3949 9BDB
GPG verified '/usr/local/rvm/archives/rvm-1.29.7.tgz'
Creating group 'rvm'
Installing RVM to /usr/local/rvm/
Installation of RVM in /usr/local/rvm/ is almost complete:

 * First you need to add all users that will be using rvm to 'rvm' group,
  and logout - login again, anyone using rvm will be operating with `umask u=rwx,g=rwx,o=rx`.

 * To start using RVM you need to run `source /etc/profile.d/rvm.sh`
  in all your open shell windows, in rare cases you need to reopen all shell windows.
 * Please do NOT forget to add your users to the rvm group.
   The installer no longer auto-adds root or users to the rvm group. Admins must do this.
   Also, please note that group memberships are ONLY evaluated at login time.
   This means that users must log out then back in before group membership takes effect!

Để bắt đầu sử dụng RVM, bạn cần chạy:

source /etc/profile.d/rvm.sh

Bây giờ bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất của Ruby bằng lệnh sau:

rvm install ruby
rvm --default use ruby

Lệnh sẽ xây dựng Ruby từ nguồn và sẽ mất một thời gian để hoàn thành. Đầu ra sẽ như thế này:

ruby-2.6.0 - #extracting ruby-2.6.0 to /usr/local/rvm/src/ruby-2.6.0.....
ruby-2.6.0 - #configuring......................................................................
ruby-2.6.0 - #post-configuration..
ruby-2.6.0 - #compiling............. ............................................................................
ruby-2.6.0 - #installing...............
ruby-2.6.0 - #making binaries executable..
Installed rubygems 3.0.1 is newer than 2.7.8 provided with installed ruby, skipping installation, use --force to force installation.
ruby-2.6.0 - #gemset created /usr/local/rvm/gems/ruby-2.6.0@global
ruby-2.6.0 - #importing gemset /usr/local/rvm/gemsets/global.gems................................................................
ruby-2.6.0 - #generating global wrappers.......
ruby-2.6.0 - #gemset created /usr/local/rvm/gems/ruby-2.6.0
ruby-2.6.0 - #importing gemsetfile /usr/local/rvm/gemsets/default.gems evaluated to empty gem list
ruby-2.6.0 - #generating default wrappers.......
ruby-2.6.0 - #adjusting #shebangs for (gem irb erb ri rdoc testrb rake).
Install of ruby-2.6.0 - #complete
Ruby was built without documentation, to build it run: rvm docs generate-ri

Xác minh phiên bản ruby ​​bằng cách chạy lệnh sau:

ruby -v

Tại thời điểm viết bài viết này, phiên bản mới nhất của Ruby là 2.6.0.

ruby 2.6.0p0 (2018-12-25 revision 66547) [x86_64-linux]

Bạn cũng có thể cài đặt Bundler để có thể quản lý các phụ thuộc gem của ứng dụng:

gem install bundler --no-rdoc --no-ri

Nếu bạn muốn cài đặt một phiên bản Ruby cụ thể, hãy sử dụng định dạng này để xác định phiên bản bạn muốn cài đặt:

rvm install ruby-X.X.X
rvm --default use ruby-X.X.X

Ví dụ: để cài đặt phiên bản Ruby 2.5.1 trên máy chủ Ubuntu của bạn, lệnh sẽ tuân theo định dạng sau:

rvm install ruby-2.5.1
rvm --default use ruby-2.5.1

Phương pháp 2: Cài đặt Ruby với Apt

Cách dễ nhất để cài đặt Ruby là từ kho lưu trữ Ubuntu APT.

Cập nhật danh sách gói Ubuntu để nhận thông tin về các phiên bản mới nhất của gói và phụ thuộc của chúng và cài đặt Ruby bằng các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install ruby-full

Để kiểm tra phiên bản Ruby đã được cài đặt, hãy chạy lệnh sau:

ruby -v

Tại thời điểm viết bài viết này, gói ruby-full cung cấp Ruby 2.5.1.

ruby 2.5.1p57 (2018-03-29 revision 63029) [x86_64-linux-gnu]

Xin chúc mừng, giờ bạn đã cài đặt Ruby trên VPS Ubuntu 18.04.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *