Hướng dẫn cài đặt Tomcat 9 trên VPS Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Tomcat 9 trên VPS Ubuntu 16.04

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Tomcat 9 trên Ubuntu 16.04. Apache Tomcat ( trước đây gọi làJakarta Tomcat ) hoặc đơn giản là Tomcat, là một máy chủ web mã nguồn mở và servlet được phát triển bởi Quỹ phần mềm Apache. Nó thực hiện các servlet Java và hiển thị các trang Web bao gồm mã hóa Java Server Page và nó là một trong những máy chủ web phổ biến nhất được các nhà phát triển java sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cài đặt bản phát hành mới nhất của máy chủ Tomcat 9 trên Ubuntu 16.04 VPS . Hướng dẫn này cũng nên làm việc trên các hệ thống dựa trên Debian khác nhưng đã được thử nghiệm và được viết cho Ubuntu 16.04

1. Đăng nhập thông qua SSH

Trước hết đăng nhập vào Ubuntu 16.04 VPS của bạn thông qua SSH như là người dùng root

ssh root @ IP_address

2. Bắt đầu phiên màn hình mới

screen -U -S tomcat9

3. Cập nhật tất cả các gói hệ thống

Để cập nhật tất cả các gói được cài đặt trên máy chủ của bạn, hãy chạy lệnh sau trong terminal

apt-get update && apt-get upgrade

4. Cài đặt Java

Để chạy máy chủ Tomcat, Java phải được cài đặt trên VPS. Thực hiện lệnh sau để cài đặt gói Bộ phát triển Java (JDK)

apt-get install default-jdk

Sau khi cài đặt xong, Bạn có thể kiểm tra Java được cài đặt trên máy chủ của bạn bằng cách sử dụng lệnh bên dưới

java -version

Nếu bạn nhận được một đầu ra tương tự như trên, cài đặt thành công.

openjdk version "1.8.0_91"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_91-8u91-b14-0ubuntu4~16.04.1-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)

Khi Java được cài đặt trên máy chủ, chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt Tomcat 9.

5. Cài đặt và cấu hình Tomcat 9

Vì lý do bảo mật, không nên chạy Tomcat trên tài khoản người dùng root, vì vậy chúng tôi sẽ tạo một người dùng hệ thống mới

useradd -r tomcat9 --shell / bin / false

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại thành / opt và tải xuống bản phát hành Tomcat 9 mới nhất vào thư mục / opt trên máy chủ của bạn. Tại thời điểm viết bài hướng dẫn này, phiên bản Tomcat 9.0.0.M6 là phiên bản mới nhất. Bạn nên truy cập trang web chính thức của Tomcat và kiểm tra xem có phiên bản mới hơn hay không.

cd /opt
wget http://mirror.symnds.com/software/Apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.0.M9/bin/apache-tomcat-9.0.0.M9.tar.gz

Trích xuất nội dung của kho lưu trữ tarball ‘apache-tomcat-9.0.0.M6.tar.gz’

tar -zxf apache-tomcat-9.0.0.M6.tar.gz

Tạo một liên kết tượng trưng của thư mục Tomcat đến / opt / tomcat-latest và thiết lập quyền sở hữu thích hợp:

ln -s apache-tomcat-9.0.0.M6 tomcat-latest
chown -hR tomcat9: tomcat-latest apache-tomcat-9.0.0.M6

Tomcat có thể được bắt đầu, dừng lại và khởi động lại bằng cách sử dụng các tập lệnh bash nằm trong thư mục / opt / tomcat-latest / bin hoặc thậm chí tốt hơn, chúng tôi sẽ tạo tệp init systemd cho mục đích đó

nano /etc/systemd/system/tomcat.service

và thêm nội dung sau vào tệp

[Unit]
Description=Tomcat9
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=tomcat9
Group=tomcat9

Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat-latest/tomcat9.pid
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat-latest
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat-latest
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
Environment="JAVA_OPTS=-Dfile.encoding=UTF-8 -Dnet.sf.ehcache.skipUpdateCheck=true -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:+UseParNewGC"

ExecStart=/opt/tomcat-latest/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat-latest/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Cuối cùng, nếu bạn theo sát các hướng dẫn trong hướng dẫn này, bạn sẽ có thể truy cập Tomcat bằng cách điều hướng trình duyệt web yêu thích của bạn đến http://your_server_IP:8080

PS. Nếu bạn thích bài viết này, về cách cài đặt Tomcat 9 trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời bên dưới. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *