Hướng dẫn cài đặt Typesetter CMS trên server Ubuntu 18.04

0

Typesetter là một CMS nguồn mở miễn phí và dựa trên PHP nhằm mục đích sử dụng cho các trang web có khối lượng vừa và nhỏ. Typesetter cho phép bạn tạo các trang web tính năng phong phú và linh hoạt bằng cách sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG thực sự dễ sử dụng. Nó sử dụng lưu trữ tệp phẳng nên không cần một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu. Nó rất đơn giản, nhẹ, nhanh và trực quan cho người dùng có ít hoặc không có kinh nghiệm với công nghệ web.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Typesetter CMS trên server Ubuntu 18.04.

Yêu cầu

  • Máy chủ chạy Ubuntu 18.04.
  • Địa chỉ IP tĩnh 172.20.10.8 được thiết lập cho máy chủ của bạn.
  • User không phải root với quyền sudo.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải cập nhật hệ thống của mình bằng phiên bản mới nhất. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Khi hệ thống của bạn được cập nhật, hãy khởi động lại hệ thống để áp dụng các thay đổi.

Cài đặt Apache và PHP

Trước tiên, bạn sẽ cần phải cài đặt máy chủ web Apache, PHP và các mô-đun PHP khác vào hệ thống của bạn. Bạn có thể cài đặt tất cả chúng bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get install apache2 php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-soap php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip unzip wget -y

Sau khi cài đặt xong, chỉnh sửa tập tin php.ini:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Thực hiện các thay đổi sau:

memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 150M
max_execution_time = 360
date.timezone = Asia/Kolakata

Lưu và đóng tập tin.

Cài đặt Typeetter

Tiếp theo, tải xuống phiên bản mới nhất của Typesetter từ trang web chính thức của họ bằng lệnh sau:

wget -O typesettercms.zip https://www.typesettercms.com/Special_gpEasy?cmd=download

Sau khi tải xuống hoàn tất, giải nén tệp đã tải xuống bằng lệnh sau:

unzip typesettercms.zip

Tiếp theo, sao chép thư mục được trích xuất vào thư mục gốc của Apache và cấp quyền cần thiết bằng lệnh sau:

sudo cp -r Typesetter /var/www/html/typesetter
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/typesetter/
sudo chmod -R 777 /var/www/html/typesetter/

Tiếp theo, bạn sẽ cần phải tạo một tệp máy chủ ảo Apache cho Typesetter. Bạn có thể thực hiện điều này bằng lệnh sau:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/typesetter.conf

thêm các dòng sau:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@example.com
 DocumentRoot /var/www/html/typesetter
 ServerName example.com
 ServerAlias www.example.com

<Directory /var/www/html/typesetter/>
 Options FollowSymlinks
 AllowOverride All
 Require all granted
 </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Thay thế example.com bằng tên miền của riêng bạn. Lưu và đóng tập tin. Sau đó, kích hoạt máy chủ ảo và mô-đun viết lại Apache với lệnh sau:

sudo a2ensite typesetter.conf
sudo a2enmod rewrite

Cuối cùng, khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng tất cả các thay đổi:

sudo systemctl restart apache2

Access Typesetter

Mở trình duyệt web của bạn và nhập URL http://example.com. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang sau:

Cung cấp tên trang web, tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn. Sau đó, nhấp vào nút Cài đặt . Sau khi cài đặt xong. Bạn sẽ thấy trang sau:

Bây giờ, hãy nhấp vào Xem trang web của bạn . Bạn sẽ được chuyển đến bảng điều khiển Typesetter.

PS. Nếu bạn thích bài viết này, trên Làm thế nào để cài đặt Typesetter trên Ubuntu 18.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *