Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LibreNMS trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LibreNMS trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cấu hình LibreNMS trên Ubuntu 16.04. LibreNMS là mã nguồn mở dựa trên PHP / MYSQL / SNMP dùng làm công cụ giám sát mạng tự do. Đây là một hệ thống giám sát mạng đặc trưng cung cấp hỗ trợ cho nhiều loại phần cứng và hệ điều hành mạng bao gồm FreeBSD, Cisco, Linux, HP … LibreNMS là một cộng đồng dựa trên nền công cụ giám sát mạng Observium.

LibreNMS có nhiều tính năng hữu ích như:
– Tự động phát hiện
– Tùy chỉnh cảnh báo
– Truy cập API
– Hệ thống thanh toán
– Cập nhật Tự động
– Phân quyền Phân phối
– iOS và Android App
– Unix Agent
– Và nhiều hơn nữa …

Cài đặt và cấu hình LibreNMS trên Ubuntu 16.04 là một công việc khá dễ dàng, nếu bạn cẩn thận làm theo hướng dẫn dưới đây.

1. Cập nhật hệ thống

Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH thông qua tài khoản root

ssh root @ IP _Address

và cập nhật tất cả các gói cài đặt

apt-get update && apt-get nâng cấp

2. Cài đặt máy chủ web Apache

Chạy lệnh sau để cài đặt máy chủ web Apache trên Ubuntu 16.04 VPS của bạn

apt-get -y install apache2

Một khi máy chủ web được cài đặt, bắt đầu nó và cho phép nó để bắt đầu khởi động

systemctl start apache2
 systemctl enable apache2

Tạo máy chủ ảo Apache với nội dung sau

nano /etc/apache2/sites-available/librenms.conf
<VirtualHost *:80>
 DocumentRoot /opt/librenms/html/
 ServerName yourdomain.com

AllowEncodedSlashes NoDecode
 <Directory "/opt/librenms/html/">
 Require all granted
 AllowOverride All
 Options FollowSymLinks MultiViews
 </Directory>
 </VirtualHost>

Kích hoạt máy chủ ảo và khởi động lại Apache để những thay đổi có hiệu lực

a2ensite librenms.conf
 a2enmod rewrite
 systemctl restart apache2

3. Cài đặt và cấu hình máy chủ MariaDB

Cài đặt máy chủ MariaDB, bắt đầu nó và cho phép nó bắt đầu tự động khi khởi động hệ thống

apt-get install -y mariadb-client mariadb-server
 systemctl start mysql
 systemctl enable mysql

Tiếp theo, chạy mysql_secure_installation cài đặt sau để bảo mật máy chủ MariaDB và đặt mật khẩu root.

Bây giờ, hãy đăng nhập vào máy chủ MariaDB dưới dạng user root và tạo một người dùng và cơ sở dữ liệu mới cho việc cài đặt LibreNMS

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
 MariaDB [(none)]> CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';
 MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
 MariaDB [(none)]> exit

Đừng quên thay thế ‘PASSWORD’ bằng một mật khẩu mạnh.

Mở tệp cấu hình MariaDB và thêm các dòng sau vào phần [mysqld]

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

innodb_file_per_table=1
 sql-mode=""
 lower_case_table_names=0

Khởi động lại MariaDB để những thay đổi có hiệu lực.

systemctl restart mysql

4. Cài đặt PHP 7

LibreNMS là một ứng dụng dựa trên PHP, vì vậy chúng ta phải cài đặt PHP. Chạy lệnh sau để cài đặt PHP 7 và một số mô đun PHP bổ sung theo yêu cầu của LibreNMS

apt-get install php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-json php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-snmp php7.0-xml php7.0-zip libapache2-mod-php7.0

5. Cài đặt thêm các gói cần thiết

Cài đặt các gói sau theo yêu cầu của LibreNMS

apt-get install composer fping git graphviz imagemagick mtr-tiny nmap python-memcache python-mysqldb rrdtool snmp snmpd whois

6. Cài đặt và cấu hình LibreNMS

Tạo một người dùng hệ thống theo đó LibreNMS sẽ chạy và đặt thư mục chính của nó vào / opt / librenms

useradd librenms -d /opt/librenms -M -r
 usermod -a -G librenms www-data

Sao chép mã nguồn LibreNMS thông qua Git.

cd /opt/
 git clone https://github.com/librenms/librenms.git librenms

Đặt quyền chính xác cho thư mục librenms

chown -R librenms:librenms /opt/librenms

Để cấu hình snmpd, hãy sao chép tệp cấu hình ví dụ

cp /opt/librenms/snmpd.conf.example /etc/snmp/snmpd.conf

Mở tệp tin snmpd.conf, chỉnh sửa dòng RANDOMSTRINGGOESHERE và đặt chuỗi cộng đồng của riêng bạn.

Tiếp theo, tải tập lệnh phát hiện distro snmpd

curl -o /usr/bin/distro https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms-agent/master/snmp/distro

Làm cho nó thực thi và khởi động lại dịch vụ

chmod +x /usr/bin/distro
 systemctl restart snmpd

Bây giờ, sao chép tập lệnh cron được LibreNMS cung cấp tới thư mục ‘/ect/cron.d’.

cp /opt/librenms/librenms.nonroot.cron /etc/cron.d/librenms

Sao chép kịch bản logrotate, để xoay các bản ghi cũ

cp /opt/librenms/misc/librenms.logrotate /etc/logrotate.d/librenms

7. Hoàn thiện cài đặt

Cuối cùng, hãy truy cập http://yourdomain.com/install.php và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt LibreNMS.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *