Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 6

0

Để có thể sử dụng các chương trình FTP thông dụng trên server CentOS, bạn cần phải cài đặt thêm chương trình vsftp. vs ở đây có nghĩa là “very secure” – rất bảo mật.

Cài đặt vsfptd

Chạy dòng lệnh sau

sudo yum install vsftpd

Ngoài ra chúng ta cần cài đặt thêm FTP client

sudo yum install ftp

Sau khi tải và cài đặt xong, bạn đã có thể sử dụng ngay được rồi. Tuy nhiên, cần cấu hình thêm một chút để bảo mật hơn cho VPS.

Cấu hình vsftpd

Mở file cấu hình:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Chuyển Anonymous_enable  từ Yes sang No

anonymous_enable=NO

Bỏ comment dòng local_enable, chuyển thành Yes và cho phép write

local_enable=YES

Bỏ comment dòng chroot_local_user và chuyển thành Yes để user không thể truy cập các folder khác của server

chroot_local_user=YES

Lưu lại và thoát.

Khởi động lại vsftpd

sudo service vsftpd restart

Để đảm bảo vsftpd khởi động cùng hệ thống, chạy lệnh sau

chkconfig vsftpd on

Kết nối FTP Server

Bạn có thể kết nối đến server vsftpd bằng cách sử dụng đường dẫn ftp://example.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *