Hướng dẫn cài đặt Zikula trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Zikula trên Ubuntu 16.04

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Zikula trên Ubuntu 16.04. Zikula là một khuôn khổ ứng dụng web mã nguồn mở được viết bằng PHP. Bạn có thể phát triển các trang web tương tác và có thể chỉnh sửa bằng cách sử dụng Zikula Framework. Nó là một ứng dụng nền tảng chéo và hỗ trợ tất cả các hệ điều hành phổ biến, nhưng hướng dẫn này được viết cho Ubuntu 16.04.

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, phiên bản ổn định mới nhất của Zikula là 2.0.1 và nó đòi hỏi:

  • PHP 5.5.9 hoặc cao hơn (tốt nhất là mới nhất), với mbstring, JSON, curl, Intl, mysql và GD PHP mở rộng cho phép.
  • MySQL 5, MariaDB 5 trở lên
  • Máy chủ web Apache 2.0 trở lên được biên dịch với mô đun mod_rewrite và AllowOverride được đặt thành ‘Tất cả’ (lưu ý, cài đặt mặc định cho AllowOverride trong Apache 2.3.9 trở lên là ‘Không có’).

Hướng dẫn cài đặt này giả định rằng Apache đã được cài đặt và cấu hình trên máy chủ ảo của bạn.

Hãy bắt đầu với việc cài đặt.

1. Cập nhật Gói Hệ thống

Đảm bảo gói hệ điều hành máy chủ của bạn được cập nhật đầy đủ:

apt-get update 
apt-get upgrade

2. Cài đặt các gói yêu cầu

Cài đặt các gói cần thiết cho Ziula:

apt-get install php7.0-curl php7.0-gd php7.0-mbstring php7.0-mysql php7.0-intl

3. Kích hoạt tính năng Apache Rewrite Module

Bật mô đun ghi đè Apache nếu nó chưa được thực hiện:

a2enmod rewrite

4. Khởi động lại Apache

Khởi động lại dịch vụ Apache để thay đổi có hiệu lực:

service apache2 restart

5. Cài đặt Zikula trên Ubuntu 16.04

Tải xuống phiên bản mới nhất của Zikula tại https://github.com/zikula/core/releases tới thư mục / opt / trên máy chủ:

cd /opt/
wget https://github.com/zikula/core/releases/download/2.0.1/Zikula_Core-2.0.1.zip
unzip Zikula_Core-2.0.1.zip
mv 2.0 /var/www/html/zikula

6. Đặt Quyền sở hữu thích hợp

Tất cả các tệp phải được máy chủ web có thể đọc được, vì vậy hãy đặt quyền sở hữu chính xác:

chown www-data:www-data -R /var/www/html/zikula

7. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng

Tạo một cơ sở dữ liệu MySQL mới và người dùng:

mysql -u root -p
mysql> SET GLOBAL sql_mode='';
mysql> CREATE DATABASE zikuladb;
mysql> CREATE USER 'zikulauser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'y0uR-pa5sW0rd';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zikuladb.* TO 'zikulauser'@'localhost';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

Đừng quên thay thế ‘y0uR-pa5sW0rd’ bằng một mật khẩu mạnh.

8. Tạo một Virtual Host mới

Tạo một máy chủ ảo mới trong Apache. Ví dụ: tạo một tệp cấu hình Apache mới có tên ‘zikula.conf’ trên máy chủ ảo của bạn:

touch /etc/apache2/sites-available/zikula.conf
ln -s /etc/apache2/sites-available/zikula.conf /etc/apache2/sites-enabled/zikula.conf
vi /etc/apache2/sites-available/zikula.conf

Sau đó, thêm các dòng sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@your-domain.com
DocumentRoot /var/www/html/zikula/
ServerName your-domain.com
ServerAlias www.your-domain.com
<Directory /var/www/html/zikula/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/your-domain.com-access_log common
</VirtualHost>

Loại bỏ tệp tin 000-default.conf:

rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Khởi động lại Apache Web Server

Khởi động lại máy chủ web Apache để những thay đổi có hiệu lực:

service apache2 restart

Mở http://your-domain.com trong trình duyệt web ưa thích của bạn và làm theo các hướng dẫn dễ dàng trên màn hình cài đặt chèn các thông tin cần thiết theo yêu cầu:

Database type: MySQL
Storage Engine: InnoDB
Database Host: localhost
Database Username: zikulauser
Database Password: y0uR-pa5sW0rd // change this password with your actual password
Database Name: zikuladb

10. Tiếp tục Zikula Cài đặt trong trình duyệt Web

Trên trang tiếp theo, tạo một tài khoản quản trị viên mới của Zikula.

Nhấp vào ‘Begin Installer’.

Đó là nó. Zikula đã được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Đăng nhập vào phần quản trị của Zikula back-end và bắt đầu tạo nội dung mới, cài đặt các tiện ích mở rộng mới, thêm người dùng mới và như vậy …

 

PS. Nếu bạn thích đọc bài đăng này về cách cài đặt Zikula trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các phím tắt bên dưới hoặc chỉ cần để lại nhận xét.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *