Hướng dẫn sử dụng SSL Certificate của bên thứ 3

Hướng dẫn sử dụng SSL Certificate của bên thứ 3

Trong các bài viết trước, các bạn có thể tự tạo SSL Certificate cho riêng mình. Tuy nhiên, khi truy cập sẽ gặp thông báo Warning. Để không gặp phải thông báo này, bạn cần cài đặt SSL Certificate của bên thứ 3 như Comodo/DigiCert/Verisign.

Khi đăng ký xong chứng chỉ SSL Certificate bạn sẽ có tất cả 3 thông tin bao gồm:

  1. CSR Code
  2. Khóa riêng (SSL Private Key)
  3. SSL Certificate

Điều cần làm bây giờ là thay thế nội dung của các file tương ứng server.csr, server.key và server.crt theo như 3 thông tin trên. Chú ý nội dung của các file tương tự như bên dưới:

server.csr

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC2DCCAcACAQAwgZIxCzAJBgNVBAYTAlZOMQ8wDQYDVQQIDAZIYSBOb2kxDzAN
BgNVBAcMBkhhIE5vaTEXMBUGA1UECgwOQ2hpYSBTZSBDb3Vwb24xDjAMBgNVBAsM
BUFkbWluMRQwEgYDVQQDDAtuZ29uY2FpLmNvbTEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTdHJ1
bmdsdWFuQGdtYWlsLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB....
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

server.key

-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEwAIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKowggSmAgEAAoIBAQDi54Gtj9rcu/ga
+vFGIqZgykAddl6jOi3gZ7Tvyy4b8Jxn5AcdvyD14hJixROQbztNg4LnHc8tNzi8
uFu+u5nUGMy1RJ3L9haW1G9qDRszjYjHKXSEpKs4klZ9rP2nRt4JE/WWdszYuUiF
FCOy2qDZZE+9fEjcaLwlybwZ7SfC7TicPo0EbU3g0W+NRWQzOVxFs3Vglgu1t+xx....
-----END PRIVATE KEY-----

server.crt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFCjCCA/KgAwIBAgIRAO4sc0PE2EtZQieg4DqMSxowDQYJKoZIhvcNAQEFBQAw
cjELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4G
A1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxGDAWBgNV
BAMTD0Vzc2VudGlhbFNTTCBDQTAeFw0xNDAxMjIwMDAwMDBaFw0xNDA0MjIyMzU5
NTlaMEwxITAfBgNVBAsTGERvbWFpbiBDb250cm9sIFZhbGlkYXRlZDERMA8GA1UE....
-----END CERTIFICATE-----

Khởi động lại server và truy cập vào https://youraddress bạn sẽ thấy thông tin SSL đã được verify

Author Image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *