Làm thế nào để cài đặt Laravel trên Debian 9?

Làm thế nào để cài đặt Laravel trên Debian 9?

Trong hướng dẫn 7 bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Laravel trên Debian 9. Chúng tôi sẽ cài đặt Laravel cùng với PHP-FPM và Nginx. Laravel là một thế hệ tiếp theo của framework PHP, và đây là framework PHP mã nguồn mở phổ biến nhất. Nó đang phát triển nhanh chóng, phù hợp với các ứng dụng web, theo mô hình MVC. Cài đặt Laravel (Khung trình PHP dành cho Web thủ công, theo cách của họ) trên Debian 9 là một công việc dễ dàng và sẽ mất vài phút để hoàn thành. Hướng dẫn này sẽ hoạt động trên các hệ điều hành Linux khác nhưng đã được viết và thử nghiệm cho Debian 9. Hãy bắt đầu!

1. Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install curl

2. Cài đặt PHP và modules PHP yêu cầu

Để cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của PHP phiên bản 7.0 và tất cả các mô-đun cần thiết, chạy:

sudo apt-get install php-cli php-gd php-mbstring php-mcrypt php-zip php-opcache php-xml

3. Cài đặt Composer

Composer là một người quản lý phụ thuộc cho PHP và tất nhiên Laravel, bạn có thể cài đặt các gói. Composer sẽ kéo tất cả các thư viện cần thiết bạn cần cho dự án của bạn.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

4. Cài đặt Laravel

Cài đặt phiên bản mới nhất của Laravel, sử dụng lệnh create-project của nhà soạn nhạc:

sudo composer create-project --prefer-dist laravel/laravel my_app

Nếu cài đặt thành công, bạn sẽ thấy các dòng sau:

Writing lock file
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/tinker
Package manifest generated successfully.
> @php artisan key:generate
Application key [base64:cBDZjOZD+T+TjlBI5sWqRWIqrOmDaNEYo2Jc+PVKVzY=] set successfully.

5. Đưa ứng dụng lên server bằng lệnh phục vụ của Artisan

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng lệnh phục vụ thủ công để phục vụ cho ứng dụng của bạn:

php artisan serve

Đầu ra nên được một cái gì đó như thế này:

Laravel development server started: <http://127.0.0.1:8000>

Bây giờ bạn có thể mở trình duyệt của bạn và truy cập vào cài đặt Laravel mới của bạn tại: http://127.0.0.1:8000

6. Cài đặt và cấu hình Nginx và PHP FPM

Máy chủ tích hợp của PHP rất tốt cho sự phát triển nhưng đối với các trang web sản xuất, bạn sẽ cần phải sử dụng một máy chủ web thực sự như Nginx hay Apache. Trong phần hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cài đặt và cấu hình cả Nginx và PHP FPM để phục vụ cho ứng dụng Laravel của bạn.

Chạy lệnh sau để cài đặt cả Nginx và PHP-FPM từ các kho Debian chính thức:

sudo apt-get install nginx php-fpm

Thay đổi quyền sở hữu thư mục Laravel cho người dùng máy chủ web:

sudo chown -R www-data:www-data /path/to/laravel

Tạo khối máy chủ Nginx mới với nội dung sau:

sudo vim /etc/nginx/sites-available/mydomain.com
server {
 server_name mylaravel.com www.mylaravel.com;
 listen 80;

root /path/to/laravel/web;

access_log /var/log/nginx/laravel-access.log;
 error_log /var/log/nginx/laravel-error.log;

location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

location ~ \.php$ {
 include snippets/fastcgi-php.conf;
 fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
 }

location ~ /\.ht {
 deny all;
 }
 }

Kích hoạt khối máy chủ bằng cách tạo liên kết tượng trưng:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/mylaravel.com /etc/nginx/sites-enabled/mylaravel.com

7. Kiểm tra cấu hình Nginx

Kiểm tra cấu hình Nginx và khởi động lại dịch vụ Nginx với các lệnh sau:

sudo nginx -t
sudo service nginx restart

Đây là bước cuối cùng, bạn đã cài đặt thành công Laravel trên Debian 9 VPS

. Để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Laravel, vui lòng tham khảo trang web Laravel .

PS . Nếu bạn thích bài đăng này, về cách cài đặt Laravel trên Debian 9, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *