Reset MySQL root password

Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để reset lại mật khẩu này. Stop MySQL service sudo /etc/init.d/mysql stop Start mysqld sudo mysqld –skip-grant-tables & Đăng nhập mysql dưới quyền root: mysql -u root mysql Thay thế your_new_password bằng mật khẩu mới: UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘your_new_password’) […]

Read More