Hướng dẫn cài đặt GlassFish trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt GlassFish trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quá trình cài đặt GlassFish trên  VPS CentOS 7. GlassFish là một máy chủ ứng dụng Java EE hoàn chỉnh, bao gồm một bộ chứa EJB và tất cả các tính năng khác của ngăn xếp này. GlassFish là phần mềm miễn phí , được cấp phép kép theo hai giấy phép phần […]

Read More