Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 9 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 9 trên CentOS 7

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cài đặt Apache Tomcat 9 trên một CentOS 7 VPS. Apache Tomcat là máy chủ ứng dụng Java phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Nó là một máy chủ web nguồn mở chứa servlet được phát triển bởi Quỹ phần mềm Apache. Nó thực hiện các servlet Java và kết xuất các trang Web có mã Java Server Page. Tomcat đã được tải xuống đến hơn 10 triệu lần và nó hỗ trợ các trang web quan trọng như WallMart, The Weather Channel và nhiều hơn nữa.  Cài đặt Apache Tomcat 9 trên CentOS 7 là một việc khá dễ dàng và không mất đến 10 phút để Tomcat 9 được cài đặt trên máy chủ ảo dựa trên CentOS 7 của bạn.
 Apache Tomcat 9 được xây dựng dựa trên các đặc tả mới nhất của Java EE 8 như: Servlet 4.0, EL 3.1, JSP 2.4 và WebSocket 1.2. Ngoài ra nó có cải tiến lớn như sau:
– Triển khai HTTP / 2 (yêu cầu thư viện gốc / APR)
– Hỗ trợ lưu trữ ảo TLS
– Cho phép thực hiện OpenSSL với API NIO / NIO2
– Sử dụng OpenSSL cho TLS với các đầu nối JSSE
– SNI và nhiều chứng chỉ được hỗ trợ bởi tất cả các đầu nối
– Tùy chọn công cụ OpenSSL cho NIO và NIO2
và nhiều hơn nữa…

1. Đăng nhập và cập nhật hệ thống

Đăng nhập vào CentOS 7 VPS của bạn thông qua SSH như người dùng root

ssh root @ IP _Address -p7022

và đảm bảo rằng tất cả các gói đã cài đặt đều được cập nhật

yum -y update

2. Cài đặt Java 8

Apache Tomcat 9 yêu cầu Java 8 hoặc mới hơn sẽ được cài đặt trên máy chủ. Các gói Java 8 có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7 mặc định. Chạy lệnh sau để cài đặt Java 8

yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64 java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64

Điều này sẽ cài đặt Java 8 và tất cả các phụ thuộc của nó. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản đã cài đặt bằng cách sử dụng lệnh sau

java -version

Bạn sẽ nhận được kết quả sau:

openjdk version "1.8.0_161"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_161-b14)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.161-b14, mixed mode)

3. Cài đặt Tomcat 9

Truy cập trang web chính thức của Apache Tomcat và tải xuống phiên bản phần mềm mới nhất cho máy chủ của bạn. Tại thời điểm phát hành gần đây nhất là phiên bản 9.0.7.

wget http://ftp.wayne.edu/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.7/bin/apache-tomcat-9.0.7.zip

Giải nén tệp nén zip đã tải xuống

unzip unzip apache-tomcat-9.0.7.zip -d /opt

Điều này sẽ tạo một thư mục mới có tên ‘apache-tomcat-9.0.7’. Chúng tôi sẽ đổi tên nó thành một cái gì đó đơn giản hơn

cd /opt
mv apache-tomcat-9.0.7/ tomcat

Chạy các lệnh sau để đặt biến môi trường CATALINA_HOME

echo "export CATALINA_HOME='/opt/tomcat/'" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

Không nên chạy Apache Tomcat trên tài khoản root, vì vậy chúng tôi sẽ tạo một người dùng hệ thống mới sẽ chạy máy chủ Tomcat

useradd -r tomcat --shell / bin / false

và thay đổi quyền sở hữu của tất cả các tệp Tomcat

chown -R tomcat: tomcat / opt / tomcat /

Tạo tệp systemd với nội dung sau

nano /etc/systemd/system/tomcat.service

[Unit]
 Description=Apache Tomcat 9
 After=syslog.target network.target[Service]
 User=tomcat
 Group=tomcat
 Type=forking
 Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/tomcat.pid
 Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
 Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
 ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
 Restart=on-failure

[Install] WantedBy=multi-user.target

Lưu tệp và chạy lệnh sau để tải lại cấu hình trình quản lý systemd

systemctl daemon-reload

4. Cấu hình Tomcat 9

Bây giờ bạn có thể khởi động máy chủ Apache Tomcat 9 và cho phép nó khởi động

systemctl start tomcat
systemctl enable tomcat

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của máy chủ Tomcat 9 và xác nhận rằng nó được cài đặt đúng bằng cách thực hiện lệnh sau

systemctl status tomcat

Đầu ra:

● tomcat.service - Apache Tomcat 9
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; vendor preset: disabled)
Active: active (exited) since Wed 2018-04-11 05:59:13 CDT; 2min 31s ago
Process: 1091 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1091 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/tomcat.service
└─1106 /usr/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048

Bây giờ bạn có thể truy cập máy chủ Tomcat trong trình duyệt web ưa thích của bạn. Apache Tomcat theo mặc định là listen port 8080, vì vậy mở trình duyệt và điều hướng đến http://IP_address:8080và bạn sẽ thấy trang chủ của Apache Tomcat.

5. Tạo tài khoản người dùng Tomcat 9

Bạn có thể tạo một người dùng Tomcat mới để có thể acess người quản lý Tomcat. Mở tệp tomcat-users.xml và thêm các dòng sau:

nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

<role rolename="admin-gui" />
 <user username="admin" password="PASSWORD" roles="manager-gui,admin-gui"
 </tomcat-users>

Đừng quên thay thế PASSWORD bằng mật khẩu mạnh thực sự.

Theo mặc định, Tomcat Manager chỉ có thể truy cập từ một trình duyệt đang chạy trên cùng một máy với Tomcat. Nếu bạn muốn loại bỏ hạn chế này, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tệp context.xml của Trình quản lý và nhận xét hoặc xóa dòng sau:

nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/content.xml

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
 allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />

6. Khởi động lại Apache Tomcat 9

khởi động lại máy chủ Apache Tomcat để các thay đổi có hiệu lực.

systemctl restart tomcat

7. Tomcat 9 Truy cập Web

Bây giờ, bạn sẽ có thể truy cập Trình quản lý Tomcat của Apache bằng cách nhấp vào nút ‘Manager App’ trên trang chủ hoặc trực tiếp tại http://IP_address:8080/manager/htmlsử dụng ‘admin’ và mật khẩu ‘PASSWORD’ của người dùng

PS. Nếu bạn thích bài viết này, về cách cài đặt Tomcat 9 trên CentOS 7, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *