Cách cài đặt RubyGems trên Linux?

0

1. RubyGems là gì?

 

RubyGems là một hệ thống quản lý gói cho ngôn ngữ lập trình Ruby. Nó cung cấp cách đơn giản để cài đặt, quản lý, và chia sẻ các thư viện Ruby (gọi là “gems”) giữa cộng đồng Ruby. Các gems là các đoạn mã Ruby được đóng gói cùng với thông tin về phiên bản, phụ thuộc và mô tả khác. RubyGems giúp người phát triển Ruby dễ dàng cài đặt và sử dụng các thư viện đã được xây dựng trước đó, giúp giảm đau đầu khi quản lý phụ thuộc và phiên bản của các thư viện.

2. Cách cài đặt RubyGems trên Linux?

 

Bước 1:  (Đối với Debian, Ubuntu) Để cài đặt RubyGems bằng apt,bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt install rubygems

(Đối với CentOS, Fedora) sử dụng lệnh yum

sudo yum install rubygems

Nếu muốn cài đặt RubyGems từ nguồn source ta có thể làm như sau:

Từ trang web RubyGems, chọn định dạng bạn muốn tải xuống gói dưới dạng (.zip, tarball hoặc định dạng khác). Để sử dụng, wgetbạn chỉ cần liên kết tải xuống trực tiếp cho định dạng “TGZ”, bạn có thể sao chép liên kết này từ trình duyệt web

cd /tmp

Để tiếp tục tải xuống:

 

Bây giờ, bạn có thể mở kho lưu trữ bằng lệnh tar:

tar xvf rubygems-3.3.7

Thay đổi vào thư mục mới:

cd rubygems-3.3.7/

Hoàn tất cài đặt bằng cách chạy lệnh cài đặt:

ruby setup.rb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *