Kiểm tra tốc độ internet bằng dòng lệnh trong CentOS 7

0

1. Cách kiểm tra tốc độ internet bằng dòng lệnh trong CentOS 7

Bước 1. Đăng nhập vào máy chủ bằng thông tin đăng nhập gốc trên PuTTY.

Bước 2: Sau đó nhập lệnh sau để cài đặt Python.

 # yum install -y python

 

Bước 3:  Nhập lệnh sau sau khi cài đặt Python để tải xuống SpeedTest-Cli trên máy chủ của bạn.

 #  # wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py

Bước 4: Để cấp quyền truy cập thực thi cho công cụ SpeedTest, hãy chạy lệnh sau sau khi tải xuống.

# chmod +x speedtest-cli

Bước 5:  Sau khi bạn hoàn thành các bước trước đó, hãy nhập lệnh sau để bắt đầu kiểm tra tốc độ.

# ./speedtest-cli


OK vậy là đã xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *