Sử dụng Subdomain để lưu trữ hình ảnh của bạn trong OpenCart 1.5

0

Google Page Speed ​​khuyên bạn nên sử dụng tên miền phụ để lưu trữ hình ảnh được tải vào cửa hàng OpenCart của bạn. Khi một trang web cố gắng tải hình ảnh, tập lệnh và nội dung, chúng sẽ tải từng nội dung một. Nếu bạn có nhiều hình ảnh, nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ tải trang của bạn. Bằng cách đặt hình ảnh trong tên miền phụ, chúng có thể tải cùng lúc với trang web.

Trước tiên, bạn cần tạo tên miền phụ cho hình ảnh trong cPanel. Trong quá trình thiết lập tên miền phụ, bạn cần đặt gốc tài liệu cho tên miền phụ vào thư mục hiện tại nơi lưu trữ hình ảnh của bạn. Trong ví dụ này, chúng tôi đã thiết lập tên miền phụ thành Images.abc.com và trỏ nó vào thư mục hình ảnh hiện có trong thư mục gốc của trang web OpenCart.

1. Sử dụng  Subdomain để lưu trữ hình ảnh của bạn trong OpenCart 1.5?

 

Các bạn thay đổi:

define('HTTP_IMAGE', 'https://abc.com/image/');

Tới :

define('HTTP_IMAGE', 'https://images.abc.com/'); 

Nếu bạn đang sử dụng HTTPS, bạn cũng sẽ muốn thay đổi cài đặt HTTP:

Thay đổi :

define('HTTPS_IMAGE', 'https://opencart.abc.com/image/');

Tới :

define('HTTPS_IMAGE', 'https://images.abc.com/');

Nếu bạn muốn kiểm tra để đảm bảo các thay đổi của mình đã hoạt động thành công, sau khi bạn thực hiện các thay đổi ở trên, hãy tải trang OpenCart của bạn trong trình duyệt web. Sau đó xem mã nguồn để đảm bảo tất cả các tham chiếu hình ảnh đều trỏ đến tên miền phụ. Đây là mã nguồn mới của chúng tôi trông như thế nào:

<div id="logo">
   <a href="https://opencart.inmotiontesting.com/index.php?route=common/home">
     <img src="https://images.inmotiontesting.com/data/head_logo.gif" title="InMotion Hosting OpenCart Demo" alt="InMotion Hosting OpenCart Demo "/>
   </a>
</div>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *