Hướng dẫn cài đặt Zabbix 3.4 trên CentOs7

Hướng dẫn cài đặt Zabbix 3.4 trên CentOs7

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Zabbix 3.4 trên CentOs7. Zabbix là một phần mềm giám sát mạng mã nguồn mở được thiết kế để theo dõi và theo dõi tình trạng của các thiết bị mạng, máy chủ, máy ảo và các phần cứng mạng khác. Nó có thể sử dụng MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle hoặc IBM DB2 như là một lưu trữ dữ liệu phụ trợ. Zabbix back-end được viết bằng C và web front-end được viết bằng PHP. Zabbix cung cấp nhiều tùy chọn theo dõi như kiểm tra đơn giản để xác minh sự sẵn có và đáp ứng các dịch vụ tiêu chuẩn như IMAP hoặc HTTP mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy được theo dõi.

Một tác nhân Zabbix có thể được triển khai trên một máy giám sát để giám sát các số liệu thống kê như tải CPU, sử dụng mạng, dung lượng đĩa, vv. Mô hình client-server của Zabbix cho phép chúng ta thu thập các bộ dữ liệu phong phú có thể hữu ích cho việc giám sát hiệu suất của trang web, dịch vụ và các ứng dụng khác nhau.

Cài đặt Zabbix trên CentOS, là nhiệm vụ khá dễ dàng và không mất đến 15 phút. Hướng dẫn này cũng nên làm việc trên các hệ thống Red Hat khác nhưng đã được kiểm tra và viết cho CentOS 7 VPS . Hãy bắt đầu cài đặt Zabbix trên máy chủ CentOS 7 của bạn.

1. Cài đặt Apache và PHP

Cài đặt Apache và PHP là quá trình khá đơn giản, chỉ cần đưa ra lệnh sau:

yum install httpd php

2. Cài đặt MariaDB

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng MySQL / MariaDB làm công cụ cơ sở dữ liệu. Để cài đặt máy chủ MariaDB, chạy:

yum install mariadb-server

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy các lệnh sau để bắt đầu và bật dịch vụ mariadb chạy:

systemctl start mariadb
systemctl enable = mariadb

Để bảo đảm cài đặt của bạn và thiết lập vấn đề mật khẩu gốc:

mysql_secure_installation

3. Cài đặt Zabbix trên CentOS 7

Các gói Zabbix không có sẵn trong kho lưu trữ CentOs 7 mặc định, đầu tiên chúng ta cần cài đặt kho lưu trữ Zabbix chính thức cho CentOS và sau đó cài đặt tất cả các gói Zabbix cần thiết. Chạy lệnh sau để cài đặt kho lưu trữ Zabbix 3.4:

rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-2.el7.noarch.rpm

Một khi kho đã được cài đặt, chúng ta có thể cài đặt máy chủ Zabbix và giao diện web Zabbix với hỗ trợ MySQL bằng cách sử dụng lệnh sau:

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Lệnh trên cũng sẽ cài đặt tất cả các gói PHP cần thiết.

4. Tạo một cơ sở dữ liệu MySQL cho Zabbix

Để tạo một cơ sở dữ liệu và người sử dụng mysq cho việc cài đặt Zabbix của chúng tôi:

mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix_passwd';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> \q

Tiếp theo, chúng ta cần import lược đồ zabbix vào cơ sở dữ liệu zabbix. Lệnh bên dưới sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu người dùng Zabbix mysql:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.4.8/create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix

Chúng ta cũng cần phải cấu hình Zabbix để sử dụng cơ sở dữ liệu mới được tạo ra. Mở tập tin cấu hình zabbix:

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

và thiết lập mật khẩu cơ sở zabbix:

### Option: DBPassword
# Database password. Ignored for SQLite.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=zabbix_passwd

Tên cơ sở dữ liệu và người sử dụng cơ sở dữ liệu đã được thiết lập để zabbix theo mặc định.

5. Cấu hình PHP cho Zabbix

Mở tệp cấu hình PHP Zabbix

nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

bỏ ghi chú dòng date.timezone và đặt múi giờ của bạn, trong trường hợp của chúng tôi là America / Chicago

     php_value max_execution_time 300
 php_value memory_limit 128M
 php_value post_max_size 16M
 php_value upload_max_filesize 2M
 php_value max_input_time 300
 php_value always_populate_raw_post_data -1
 php_value date.timezone America/Chicago 

khởi động lại dịch vụ apache để thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart httpd

6. Khởi động máy chủ Zabbix

Bây giờ khi tất cả các dịch vụ khác được cài đặt và cấu hình chúng ta có thể bắt đầu máy chủ Zabbix với lệnh sau:

systemctl start zabbix-server

Để kiểm tra xem dịch vụ đã được khởi động chưa và chạy đúng cách:

systemctl status zabbix-server

Đầu ra nên giống như sau:

zabbix-server.service - Zabbix Server
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; disabled; vendor preset: disabled)
 Active: active (running) since Fri 2018-04-13 12:22:30 CDT; 1min 14s ago
 Process: 6451 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6453 (zabbix_server)

7. Truy cập Giao diện Web Zabbix

Trong bước cuối cùng của hướng dẫn này, chúng ta cần truy cập Giao diện Web Zabbix và hoàn tất quá trình cài đặt.

Để kết thúc quá trình cài đặt, hãy mở trình duyệt và điều hướng đến http://your_server_ip_address/zabbix/. Trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu zabbix và một khi bạn hoàn tất các bước cài đặt sau, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Giao diện Web Zabbix. Tên người dùng quản trị mặc định là ‘admin’ và mật khẩu là ‘zabbix’.

Sau bước trên bạn đã cài đặt thành công máy chủ Zabbix 3.4 trên CentOS 7 VPS. Để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Zabbix của bạn, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của  Zabbix .

PS . Nếu bạn thích bài đăng này, về Cách Cài đặt Zabbix 3.4 trên CentOS 7, vui lòng chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc chỉ cần để lại một trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *