Cách biên dịch và cài đặt PHP 7.4 dưới dạng PHP-FPM & FastCGI cho ISPConfig 3 trên Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 ra mắt kèm với PHP 7.2 là phiên bản PHP mặc định. Các phiên bản PHP chính không tương thích 100% với nhau, vì vậy một trang web có thể yêu cầu phiên bản PHP mới hơn hoặc cũ hơn để hoạt động. ISPConfig hỗ trợ nó sử dụng nhiều phiên bản PHP trên cùng […]

Read More