Bản quyền website

Bản quyền website đã được tác giả đăng kí. Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình. Nếu muốn sao chép thì hãy giữ nguyên logo và nội dung.

Tất cả HTML, CSS, Java script đều được bảo hộ bởi quyền tác giả.

Nếu phát hiện thấy thay đổi nội dung, hình ảnh vì mục đích cá nhân hoặc tổ chức tác giả có thể kiện bất cứ lúc nào.