Cách xoá các tệp nhật ký CPANEL

0

1. Cách xoá các tệp nhật ký CPANEL

Chúng tôi sẽ tạo một tập lệnh shell thông qua SSH sẽ xóa các tệp nhật ký khi khởi chạy tập lệnh.

1) Đăng nhập vào VPS của bạn trong SSH bằng PuTTY hoặc bất kỳ ứng dụng khách SSH nào
2) Tạo một thư mục nơi bạn sẽ đặt tập lệnh tùy chỉnh của mình (nó cho phép bạn luôn ngăn nắp), nhập lệnh sau:

mkdir /customscripts

3) Tạo và chỉnh sửa một tệp bằng lệnh sau

vi /customscripts/logs

** i để bắt đầu chỉnh sửa
** esc để thoát chỉnh sửa

4) Sao chép/Dán đoạn sau:

echo > /usr/local/apache/logs/error_log
echo > /usr/local/apache/logs/access_log
echo > /usr/local/apache/logs/access_log
echo > /usr/local/apache/logs/error_log
echo > /usr/local/cpanel/logs/access_log
echo > /usr/local/cpanel/logs/error_log
echo > /var/log/exim_mainlog
echo > /var/log/exim_rejectlog
echo > /var/log/maillog
echo > /var/log/messages
echo > /var/log/messages.1
echo > /var/log/maillog.1

5) Nhấn nút esc và gõ wq! with “:”

chmod 755 logs

7) Hãy chạy tập lệnh và xóa các tệp nhật ký của bạn!

./log

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *