Hướng dẫn cài đặt Asterisk trên VPS Debian 9

Hướng dẫn cài đặt Asterisk trên VPS Debian 9

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Asterisk trên Debian 9 VPS . Asterisk là phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất thực hiện trao đổi điện thoại nhánh riêng (PBX). Nó bao gồm cả chức năng PBX cổ điển và nhiều tính năng nâng cao như: cuộc gọi hội nghị, ghi âm cuộc gọi, thư thoại, trả lời bằng giọng nói tương tác, phân phối cuộc gọi tự động, giám sát thời gian thực, gỡ lỗi và hỗ trợ hầu hết các giao thức IP chuẩn (VOIP) bao gồm SIP , d H.323 và MGCP.

Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH và cập nhật các gói

Đảm bảo hệ điều hành máy chủ của bạn được cập nhật đầy đủ:

apt-get update
apt-get upgrade

Cài đặt tất cả các gói và phụ thuộc bắt buộc

Cài đặt tất cả các gói cần thiết trên Asterisk VPS của bạn với các lệnh sau:

apt-get install build-essential
apt-get install git-core subversion libjansson-dev sqlite autoconf automake libxml2-dev libncurses5-dev libtool

Download Asterisk

Tại thời điểm viết phiên bản Asterisk mới nhất là 15.5.0. Thay đổi /usr/src/thư mục bằng:

cd / usr / src /

và tải xuống kho lưu trữ tar asterisk bằng lệnh wget sau:

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-15-current.tar.gz

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để trích xuất tệp asterisk-15-current.tar.gz:

tar -zxvf asterisk-15-current.tar.gz

Biên dịch dấu hoa thị

Khi lưu trữ dấu hoa thị được trích xuất, hãy thay đổi asterisk-15.5.0 thư mục bằng lệnh sau:

cd /usr/src/asterisk-15.5.0

Sử dụng install_prereqtập lệnh để cài đặt tất cả các gói bị thiếu:

./contrib/scripts/install_prereq install

Tùy thuộc vào số lượng các gói bị thiếu mà quá trình cài đặt có thể mất một chút thời gian, khi hoàn tất, đầu ra sẽ trông giống như sau:

#############################################
## install completed successfully
#############################################

Bước tiếp theo là chạy ./configuretập lệnh sẽ kiểm tra hệ thống của bạn để tìm các thư viện và tệp nhị phân bị thiếu và chuẩn bị mã nguồn Asterisk cho quá trình xây dựng:

./configure

Kết quả hoàn thành thành công sẽ giống như sau:

.$$$$$$$$$$$$$$$=..
 .$7$7.. .7$$7:.
 .$$:. ,$7.7
 .$7. 7$$$$ .$$77
 ..$$. $$$$$ .$$$7
 ..7$ .?. $$$$$ .?. 7$$$.
 $.$. .$$$7. $$$$7 .7$$$. .$$$.
 .777. .$$$$$$77$$$77$$$$$7. $$$,
 $$$~ .7$$$$$$$$$$$$$7. .$$$.
.$$7 .7$$$$$$$7: ?$$$.
$$$ ?7$$$$$$$$$$I .$$$7
$$$ .7$$$$$$$$$$$$$$$$ :$$$.
$$$ $$$$$$7$$$$$$$$$$$$ .$$$.
$$$ $$$ 7$$$7 .$$$ .$$$.
$$$$ $$$$7 .$$$.
7$$$7 7$$$$ 7$$$
 $$$$$ $$$
 $$$$7. $$ (TM)
 $$$$$$$. .7$$$$$$ $$
 $$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
 $$$$$$$$$$$$$$$$.

configure: Package configured for:
configure: OS type : linux-gnu
configure: Host CPU : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :

configure: Menuselect build configuration successfully completed

Bây giờ cấu hình đã hoàn thành, bắt đầu quá trình biên dịch bằng lệnh make :

make

Tùy thuộc vào tài nguyên hệ thống của bạn, quá trình xây dựng có thể mất vài phút và sau khi hoàn thành, thông báo sau sẽ được in trên bảng điều khiển của bạn có nghĩa là Asterisk đã được biên dịch thành công:

+--------- Asterisk Build Complete ---------+
+ Asterisk has successfully been built, and +
+ can be installed by running: +
+ +
+ make install +
+-------------------------------------------+

Bước tiếp theo là chạy lệnh make install sẽ cài đặt Asterisk và tất cả các mô-đun Asterisk đã biên dịch:

make install

Sau khi cài đặt Asterisk thành công, bạn sẽ thấy thông báo sau trên màn hình:

 +---- Asterisk Installation Complete -------+
 + +
 + YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT +
 + +
 + Asterisk has successfully been installed. +
 + If you would like to install the sample +
 + configuration files (overwriting any +
 + existing config files), run: +
 + +
 + For generic reference documentation: +
 + make samples +
 + +
 + For a sample basic PBX: +
 + make basic-pbx +
 + +
 + +
 +----------------- or ---------------------+
 + +
 + You can go ahead and install the asterisk +
 + program documentation now or later run: +
 + +
 + make progdocs +
 + +
 + **Note** This requires that you have +
 + doxygen installed on your local system +
 +-------------------------------------------+

Chạy lệnh make samples để cài đặt các tệp cấu hình mẫu Asterisk:

make samples

Cài đặt tập lệnh khởi tạo để bạn có thể quản lý dịch vụ Asterisk bằng lệnh systemctl:

make config

Lệnh trên sẽ không hiển thị đầu ra.

Tiếp theo, hãy cài đặt tập lệnh đăng nhập bằng lệnh sau:

make install-logrotate

Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra dưới đây chỉ ra rằng cấu hình logrotation đã được tạo thành công:

if [ ! -d "/etc/asterisk/../logrotate.d" ]; then \
 /usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk/../logrotate.d" ; \
fi
sed 's#__LOGDIR__#/var/log/asterisk#g' < contrib/scripts/asterisk.logrotate | sed 's#__SBINDIR__#/usr/sbin#g' > contrib/scripts/asterisk.logrotate.tmp
/usr/bin/install -c -m 0644 contrib/scripts/asterisk.logrotate.tmp "/etc/asterisk/../logrotate.d/asterisk"
rm -f contrib/scripts/asterisk.logrotate.

Bắt đầu Asterisk

Bây giờ bạn đã cài đặt Asterisk trên Debian 9 VPS, bạn có thể khởi động dịch vụ Asterisk bằng lệnh sau:

systemctl start asterisk

Bạn có thể kiểm tra xem dịch vụ Asterisk có được khởi động hay không bằng cách sử dụng systemctl statuslệnh ther :

systemctl status asterisk

Nếu dịch vụ đang chạy, bạn sẽ thấy thông báo sau:

●  asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
 Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated; vendor preset: enabled)
 Active: active (running) since Thu 2018-08-09 01:26:50 CDT; 29s ago
 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 4996 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 CGroup: /system.slice/asterisk.service
 └─5008 /usr/sbin/asterisk

Cuối cùng cho phép dịch vụ Asterisk khởi động khi khởi động hệ thống bằng lệnh sau:

systemctl enable asterisk

Đó là nó. Việc cài đặt Asterisk trên máy chủ dựa trên Debian 9 của bạn đã được hoàn thành.

PS . Nếu bạn thích điều này về cách cài đặt Asterisk trên Debian 9, bài đăng hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *