Hướng dẫn cài đặt Joomla 3 trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Joomla 3 trên Ubuntu 16.04

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt Joomla trên Ubuntu 16.04, với MariaDB 10.2, PHP-FPM 7.1 và Nginx. Joomla là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở (CMS) để xuất bản nội dung web được viết bằng PHP. Joomla là một trong những CMS phổ biến nhất và nó được sử dụng trên toàn thế giới để cung cấp năng lượng cho hàng triệu trang web thuộc mọi hình dạng và kích cỡ. Hướng dẫn này cũng sẽ hoạt động trên các hệ thống Linux VPS khác nhưng được kiểm tra và viết cho VPS cài đặt Ubuntu 16.04.

Trước khi bạn bắt đầu

Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết

sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt install software-properties-common nano

Cài đặt MariaDB 10.2

Nếu bạn đã cài đặt MySQL hoặc MariaDB, bạn có thể bỏ qua bước này và chuyển sang phần tiếp theo.

Để thêm kho lưu trữ MariaDB vào danh sách nguồn của bạn và cài đặt máy chủ MariaDB mới nhất, hãy chạy các lệnh sau:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.jaleco.com/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main'
sudo apt update
sudo apt install -y mariadb-server

Bảo mật cài đặt của bạn

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo cài đặt của bạn:

mysql_secure_installation

Tạo cơ sở dữ liệu mới

Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng mới để cài đặt Joomla bằng các lệnh sau:

mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE joomla;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla.* TO 'joomla'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strongpassword';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> \q

Cài đặt PHP 7.1

Phiên bản PHP 7.1 không có sẵn trong kho lưu trữ mặc định của Ubuntu 16.04 vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng PPA của Ondrej.

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Khi bạn kích hoạt PPA của Ondrej, bạn có thể tiến hành và cài đặt PHP 7.1 và tất cả các mô-đun PHP cần thiết bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

sudo apt install php7.1-fpm php7.1-cli php7.1-gd php7.1-opcache php7.1-mysql php7.1-json php7.1-mcrypt php7.1-xml php7.1-curl

Cài đặt Joomla

Cài đặt Joomla khá dễ dàng và đơn giản, trước tiên hãy tải xuống kho lưu trữ zip của Joomla từ trang tải xuống Joomla:

wget https://downloads.joomla.org/us/cms/joomla3/3-8-5/Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip

Sau khi tải xong, giải nén kho lưu trữ và di chuyển các tập tin được trích xuất vào /var/www/my.joomla.sitethư mục, đó sẽ là thư mục gốc của trang Joomla mới của bạn:

sudo mkdir -p /var/www/my.joomla.site
sudo unzip Joomla_3-8-5-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/my.joomla.site

Cuối cùng thay đổi quyền sở hữu của /var/www/my.joomla.sitethư mục cho người dùng www-data :

sudo chown -R www-data: /var/www/my.joomla.site

Cài đặt và cấu hình Nginx

Nếu bạn không cài đặt Nginx trên máy chủ của mình, bạn có thể cài đặt phiên bản ổn định mới nhất từ ​​kho lưu trữ chính thức của Ubuntu:

sudo apt -y install nginx

Tiếp theo, tạo một khối máy chủ Nginx mới:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/my.joomla.site
server {
 listen 80;
 server_name my.joomla.site;
 root /var/www/my.joomla.site;

index index.html index.htm index.php;

charset utf-8;

access_log /var/log/nginx/my.joomla.site.access.log;
 error_log /var/log/nginx/my.joomla.site.error.log info;

location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
 }

location ~* /(images|cache|media|logs|tmp)/.*\.(php|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ {
 return 403;
 error_page 403 /403_error.html;
 }

location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
 location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

error_page 404 /index.php;

location ~ \.php$ {
 fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
 fastcgi_index index.php;
 include fastcgi_params;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
 include /etc/nginx/fastcgi.conf;
 }

location ~ /\.(?!well-known).* {
 deny all;
 }
}

Kích hoạt khối máy chủ bằng cách tạo liên kết tượng trưng:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/my.joomla.site /etc/nginx/sites-enabled/my.joomla.site

Kiểm tra cấu hình Nginx và khởi động lại nginx:

sudo nginx -t
sudo service nginx restart

Mở http://my.joomla.site/trong trình duyệt web yêu thích của bạn và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt Joomla.

Đó là nó. Bạn đã cài đặt thành công Joomla trên Ubuntu 16.04. Để biết thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Joomla của bạn, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của Joomla.

 

PS . Nếu bạn thích bài viết này về cách cài đặt Joomla 3 trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *