Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04

LAMP stack là tổng hợp các phần mềm mã nguồn mở khác nhau bao gồm Linux, Apache, MySQL, PHP và được sử dụng khá là rộng rãi hiện nay. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt LAMP trên server Ubuntu.

Trước khi bắt đầu bạn cần kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa.

Cài đặt Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Nếu được hỏi thì bạn nhấn y, rồi Enter.

Nếu ok thì khi truy cập vào IP server sẽ hiện thông báo “It works!”

Cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ cần nhập vào MySQL root password.

Active mysql

sudo mysql_install_db

Chạy script cài đặt MySQL

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Nhập root password

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Sau đó bạn sẽ được hỏi có muốn change root password không, cái này tùy bạn chọn Y/N.

Đoạn sau nhấn y hết

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

Cài đặt PHP

Chạy lệnh sau

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Thêm php vào danh sách file index

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
<IfModule mod_dir.c>

     DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

</IfModule>

PHP Modules

PHP có rất nhiều thư viện module khác nhau, bạn có thể xem bằng cách gõ lệnh sau

apt-cache search php5-
php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli - command-line interpreter for the php5 scripting language
php5-common - Common files for packages built from the php5 source
php5-curl - CURL module for php5
php5-dbg - Debug symbols for PHP5
php5-dev - Files for PHP5 module development
php5-gd - GD module for php5
php5-gmp - GMP module for php5
php5-ldap - LDAP module for php5
php5-mysql - MySQL module for php5
php5-odbc - ODBC module for php5
php5-pgsql - PostgreSQL module for php5
php5-pspell - pspell module for php5
php5-recode - recode module for php5
php5-snmp - SNMP module for php5
php5-sqlite - SQLite module for php5
php5-tidy - tidy module for php5
php5-xmlrpc - XML-RPC module for php5
php5-xsl - XSL module for php5
php5-adodb - Extension optimising the ADOdb database abstraction library
php5-auth-pam - A PHP5 extension for PAM authentication
[...]

Để cài thêm module nào bạn dùng lệnh sau

sudo apt-get install tên module

Chúc mừng. Bạn đã cài đặt xong LAMP trên VPS rồi đó.

Author Image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *