Hướng dẫn cài đặt Phabricator trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt Phabricator trên Ubuntu 16.04

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Phabricator trên  Ubuntu 16.04, với máy chủ web Apache, PHP và MySQL. Phabricator là một bộ công cụ mã nguồn mở giúp các nhà phát triển xây dựng phần mềm tốt hơn. Nó bao gồm các công cụ để xem xét mã vi phân, hositng và duyệt lưu trữ, công cụ giám sát, theo dõi lỗi, wiki và nhiều hơn nữa. Phabricator hiện đang được duy trì bởi Phacility, ban đầu nó được phát triển như một công cụ nội bộ tại Facebook. Nó có sẵn dưới dạng phần mềm miễn phí theo Giấy phép Apache, phiên bản 2.

Phabricator hỗ trợ Git, Mercurial và Subversion. Máy chủ Phabricator chạy trên Linux hoặc Mac OS X, nhưng có thể được sử dụng trên bất kỳ nền tảng nào. Nó được viết chủ yếu bằng PHP.

Phabricator bao gồm các công cụ cho:

  • Xem xét và kiểm tra mã
  • Lưu trữ Hosting và Duyệt
  • Quản lý dự án
  • Theo dõi lỗi hoặc “tính năng”
  • Ẩn nội dung khỏi đồng nghiệp

Cài đặt Pabricator trên Ubuntu 16.04 khá dễ dàng vì vậy bạn chỉ cần 10 phút để có thể cài đặt xong.

YÊU CẦU:

Không nên cài đặt Phabricator trên một shared hosting.

1. Cập nhật hệ thống

Như mọi khi trước khi cài đặt phần mềm mới vào đăng nhập VPS của bạn vào máy chủ của bạn và đảm bảo rằng tất cả các gói đều được cập nhật:

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

Chúng tôi cũng sẽ cài đặt các gói sau đây được yêu cầu cho quá trình cài đặt:

sudo apt-get install software-properties-common git

2. Cài đặt MySQL

Để cài đặt các gói MySQL mới nhất trên máy chủ của bạn, hãy thực hiện các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install mysql-server

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh sau để đảm bảo cài đặt của bạn:

sudo mysql_secure_installation

Thay đổi phương pháp xác thực gốc MySQL thành mysql_native_password:

sudo mysql -u root
use mysql;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'your_mysql_root_password';
flush privileges; 

3. Tải về Phabricator và phụ thuộc

Để tạo và chuyển sang thư mục mà chúng ta sẽ tải về Phabricator và các phụ thuộc của nó chạy lệnh sau đây:

sudo mkdir / var / www / html / myapp
cd / var / www / html / myapp

Tiếp theo, sao chép kho Git cần thiết từ Github:

sudo git clone https://github.com/phacility/libphutil.git
sudo git clone https://github.com/phacility/arcanist.git
sudo git clone https://github.com/phacility/phabricator.git

4. Cài đặt và cấu hình Apache và PHP

Phabricator không hỗ trợ PHP 7.0, là phiên bản PHP mặc định được gửi kèm với Ubuntu 16.04.

Để có thể cài đặt PHP 7.2, chúng tôi sẽ kích hoạt PPA ondrej, kho lưu trữ này thường được coi là an toàn để sử dụng. Để thêm kho lưu trữ vào hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh sau:

sudo add-apt-repository -y ppa: ondrej / php

Cập nhật danh sách gói và sau đó cài đặt PHP 7.2 và các phần mở rộng PHP theo yêu cầu của Phabricator:

sudo apt-get update
sudo apt-get install php php-mysql php-gd php-curl php-apcu php-cli php-json php-mbstring

Để cài đặt Apache, bạn cần thực hiện lệnh sau:

sudo apt-get install apache2

Bật mô-đun Apache php2.2 wit bằng lệnh sau:

sudo a2enmod php7.2

Tiếp theo, tạo một tệp cấu hình máy chủ ảo Apache mới với trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn. Chúng tôi đang sử dụng nano cho mục đích này:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/phabricator.conf<VirtualHost *: 80>
<VirtualHost *:80>
ServerName phabricator.domain.com
ServerAdmin webmaster@domain.com

DocumentRoot /var/www/html/myapp/phabricator/webroot

RewriteEngine on
RewriteRule ^/rsrc/(.*) - [L,QSA]
RewriteRule ^/favicon.ico - [L,QSA]
RewriteRule ^(.*)$ /index.php?__path__=$1 [B,L,QSA]

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/phabricator-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/phabricator-access.log combined

<Directory "/var/www/html/myapp/phabricator/webroot">
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Tất nhiên bạn cần phải thay thế “phabricator.domain.com” bằng tên miền bạn chọn.

Bật cấu hình máy chủ ảo mới với:

sudo a2ensite phabricator

Khởi động lại máy chủ web Apache để các thay đổi có hiệu lực và cho phép dịch vụ Apache khởi động khi khởi động với các lệnh sau:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl restart apache2

5. Cấu hình Phabricator

Chuyển sang thư mục phabricator :

 cd / var / www / html / myapp / phabricator

Để cấu hình tập tin cấu hình MySQL phabricator thực hiện các lệnh sau:

./bin/config set mysql.host localhost
./bin/config set mysql.user root
./bin/config set mysql.pass your_mysql_root_password

Chạy kịch bản nâng cấp bộ nhớ và nhấn Y khi được nhắc. Kịch bản lệnh này sẽ tải lược đồ cơ sở dữ liệu:

 ./bin/storage upgrade --user root --password your_mysql_root_password
Are you ready to continue? [y/N] y

Applying schema adjustments...
Done.
Completed applying all schema adjustments.
 ANALYZE Analyzing tables...
Done.
 ANALYZED Analyzed 510 table(s).

6. Cài đặt Phabricator

Mở trình duyệt web ưa thích của bạn và điều hướng đến: http://phabricator.domain.com

Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký nơi bạn có thể thiết lập tài khoản quản trị của mình.

Khi bạn nhấp vào nút “Tạo tài khoản quản trị”, bạn sẽ được đăng nhập với tư cách là quản trị viên và được chuyển hướng đến trang chủ của Phabricator.

 

PS . Nếu bạn thích bài viết này về cách cài đặt Phabricator trên Ubuntu 16.04, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút ở bên trái hoặc đơn giản là để lại câu trả lời dưới đây. Cảm ơn.

Author Image
Hoàng Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *