Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu 18.04 cấu hình sử dụng Remote Database

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu 18.04 cấu hình sử dụng Remote Database

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt WordPress trên VPS Ubuntu 18.04 với tất cả các thành phần cần thiết, chẳng hạn như máy chủ web Apache, máy chủ cơ sở dữ liệu PHP và MySQL / MariaDB và định cấu hình WordPress để sử dụng cơ sở dữ liệu […]

Read More
Hướng dẫn cài đặt phần mềm OpenMeetings trên máy chủ Ubuntu 18.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt phần mềm OpenMeetings trên máy chủ Ubuntu 18.04 LTS

OpenMeetings là một ứng dụng dựa trên web miễn phí và nguồn mở được viết bằng Java, có thể được sử dụng để trình bày, đào tạo trực tuyến, hội thảo web, chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ máy tính để bàn của người dùng. Openmeetings cung cấp hội nghị video, nhắn tin tức […]

Read More