Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: mysqldump -u root -p datcucgach > db_datcucgach.sql Backup database đồng thời nén gzip mysqldump -u [uname] -p [dbname] […]

Read More
Thay đổi hostname trong Linux

Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS. Thực hiện trên CentOS Kiểm tra hostname hiện tại hostname Đổi sang hostname mới là hocvps.com echo “HOSTNAME=hocvps.com” […]

Read More
Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal. Đăng nhập MySQL mysql -u root -p Tạo database create database dbname; Tạo và thiết lập quyền cho user create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’; Để thay đổi password user set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’); Thiết lập tất cả quyền […]

Read More