Thay đổi hostname trong Linux

0

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

1447762523_vps-servers

Thực hiện trên CentOS

Kiểm tra hostname hiện tại

hostname

Đổi sang hostname mới là hocvps.com

echo "HOSTNAME=hocvps.com" >> /etc/sysconfig/network
hostname "hocvps.com"

Thay đổi trong file /etc/hosts

nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 hocvps.com hocvps

Khởi động lại server

reboot

Thực hiện trên Ubuntu

Các lệnh đổi tên:

echo "hocvps.com" > /etc/hostname
hostname -F /etc/hostname

Thay đổi trong file /etc/hosts

nano /etc/hosts

Thay đổi thông tin IP và hostname

111.222.333.444 hocvps.com hocvps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *